ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิเคราะห์อาวุโส 1 กลุ่มงานส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและเชิงสาธารณะ