ประกาศ สวก. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการคัดเลือกทั้งหมด 3 ตำแหน่ง