ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ สวก. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 งานบริหารทั่วไป