ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ : งานบริหารทั่วไป สำนักผู้อำนวยการและสื่อสารองค์กร