ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการคัดเลือก (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส 1 งานติตตามและประเมินผล)