ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก (นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ 2 งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและเชิงสาธารณะ)