Techniques on removing a fish bone for a milkfish (Nuan Chan) processing

เทคนิคการถอดก้าง เพื่อแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเล