สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

e-Book

การอนุรักษ์ผักพื้นบ้านและการแปรรูปสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

การอนุรักษ์ผักพื้นบ้านและการแปรรูปสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างความมั่นคงอาหาร : อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างความมั่นคงอาหาร : อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การจัดการอาหารแพะฉบับชาวบ้าน

การจัดการอาหารแพะฉบับชาวบ้าน

ข้าวระยะเม่า ปลูกอย่างไร ให้เพิ่มคุณค่าได้ราคาดี

ข้าวระยะเม่า ปลูกอย่างไร ให้เพิ่มคุณค่าได้ราคาดี

Modern Agriculture For Sustainable Future Food

Modern Agriculture For Sustainable Future Food

Arda's IP for Utilization จากเกษตรสู้นวัตกรรม ปี 2564

Arda's IP for Utilization จากเกษตรสู้นวัตกรรม ปี 2564

เกษตรสมัยใหม่เพื่อความมั่งคงอาหารในอนาคต

เกษตรสมัยใหม่เพื่อความมั่งคงอาหารในอนาคต

แผนกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ

แผนกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ

คู่มือปลูกผักปลอดสารเคมีและห่างไกลโรคพยาธิ

คู่มือปลูกผักปลอดสารเคมีและห่างไกลโรคพยาธิ

ข้อเสอนเชิงนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนระบบอาหาร

ข้อเสอนเชิงนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนระบบอาหาร

คู่มือASF

คู่มือASF

จุลินทรีย์เด่น 2564

จุลินทรีย์เด่น 2564

ข้อกำหนดสุขภาพสัตว์น้ำสวยงามของประเทศคู่ค้าไทยในทวีปเอเชีย

ข้อกำหนดสุขภาพสัตว์น้ำสวยงามของประเทศคู่ค้าไทยในทวีปเอเชีย

ข้อกำหนดสุขภาพสัตว์น้ำสวยงามของประเทศคู่ค้าไทยในเครือรัฐออสเตรเลีย

ข้อกำหนดสุขภาพสัตว์น้ำสวยงามของประเทศคู่ค้าไทยในเครือรัฐออสเตรเลีย

ข้อกำหนดสุขภาพสัตว์น้ำสวยงามของประเทศคู่ค้าไทยในทวีปยุโรป

ข้อกำหนดสุขภาพสัตว์น้ำสวยงามของประเทศคู่ค้าไทยในทวีปยุโรป

พันธุ์พืชเด่น 2564

พันธุ์พืชเด่น 2564

ปลูกข้าวโพดไร่หมุนเวียนในนาข้าว

ปลูกข้าวโพดไร่หมุนเวียนในนาข้าว

Book Food Loss EN

Book Food Loss EN

เลี้ยงปลาช่อนให้ได้เงินแบบเกษตร

เลี้ยงปลาช่อนให้ได้เงินแบบเกษตร

Arda IP 2020

Arda IP 2020

คู่มือ การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์

คู่มือ การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์

Book Food Loss TH

Book Food Loss TH

รวมงานวิจัยขมิ้นชันของ สวก

รวมงานวิจัยขมิ้นชันของ สวก

รวมงานวิจัยด้านกล้วยไม้ของ สวก.

รวมงานวิจัยด้านกล้วยไม้ของ สวก.

รวมงานวิจัยด้านลำไยของ สวก

รวมงานวิจัยด้านลำไยของ สวก

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ (2558-2562)

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ (2558-2562)

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิงนโยบาย (2558-2562)

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิงนโยบาย (2558-2562)

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ (2558-2562)

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ (2558-2562)

หนังสือสื่อความรู้ เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อเกษตรและชุมชน

หนังสือสื่อความรู้ เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อเกษตรและชุมชน

หนังสือ Bioeconomy สำหรับประชาชน และสำหรับเยาวชน

หนังสือ Bioeconomy สำหรับประชาชน และสำหรับเยาวชน

โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสมุนไพรไทยเป้าหมาย

โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสมุนไพรไทยเป้าหมาย

เศรษฐกิจอัจฉริยะ Intelligent Economy

เศรษฐกิจอัจฉริยะ Intelligent Economy

เศรษฐกิจสีเขียว Green Economy

เศรษฐกิจสีเขียว Green Economy

เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ Sharing Economy

เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ Sharing Economy

เศรษฐกิจผู้สูงวัย Silver Economy

เศรษฐกิจผู้สูงวัย Silver Economy

เศรษฐกิจชีวภาพ Bio Economy

เศรษฐกิจชีวภาพ Bio Economy

Book of Abstracts 2562

Book of Abstracts 2562

เมนูอาหารสุขภาพจากงานวิจัย สวก

เมนูอาหารสุขภาพจากงานวิจัย สวก

อาหารนุ่ม.เมนูอร่อยเพื่อสุขภาพ

อาหารนุ่ม.เมนูอร่อยเพื่อสุขภาพ

คู่มือ อาหารสำหรับผู้มีภาวะกลืนลำบาก

คู่มือ อาหารสำหรับผู้มีภาวะกลืนลำบาก

คู่มือการพัฒนาลานเทปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ

คู่มือการพัฒนาลานเทปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลงานวิจัย ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2556 - 2560

ผลงานวิจัย ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2556 - 2560

คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำระบบเทปน้ำหยดเพื่อการเกษตรชุมชนออนใต้

คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำระบบเทปน้ำหยดเพื่อการเกษตรชุมชนออนใต้

ยกระดับห่วงโซ่การผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน : จากสวนปาล์มสู่ตลาดโลก

ยกระดับห่วงโซ่การผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน : จากสวนปาล์มสู่ตลาดโลก

คู่มือ การใช้ประโยชน์จาก บุก

คู่มือ การใช้ประโยชน์จาก บุก

คู่มือ เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่น ALRO 1 การออกแบบ สร้าง และการใช้งาน

คู่มือ เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่น ALRO 1 การออกแบบ สร้าง และการใช้งาน

คู่มือโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย

คู่มือโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย

ARDA’s IP for Utilization จาก เกษตร สู่ นวัตกรรม

ARDA’s IP for Utilization จาก เกษตร สู่ นวัตกรรม

คู่มือการจัดอาหารเบาหวานด้วยดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาล

คู่มือการจัดอาหารเบาหวานด้วยดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาล

สร้างสรรค์คุณค่าข้าวไทยด้วยเกษตรปลอดภัยและนวัตกรรมที่ยั่งยืน

สร้างสรรค์คุณค่าข้าวไทยด้วยเกษตรปลอดภัยและนวัตกรรมที่ยั่งยืน

คู่มือเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ปลาช่อน

คู่มือเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ปลาช่อน

ในน้ำหวานมีอะไร ?

ในน้ำหวานมีอะไร ?

ในเนื้อสัตว์แปรรูปมีอะไร ?

ในเนื้อสัตว์แปรรูปมีอะไร ?

ในก๋วยเตี๋ยวมีอะไร ?

ในก๋วยเตี๋ยวมีอะไร ?

ในขนมอบมีอะไร ?

ในขนมอบมีอะไร ?

สมุดบันทึกการเรียนรู้ เรื่อง สารกันบูด ตะลุยดินแดนอาหารกับนักวิจัยรุ่นจิ๋ว

สมุดบันทึกการเรียนรู้ เรื่อง สารกันบูด ตะลุยดินแดนอาหารกับนักวิจัยรุ่นจิ๋ว

สีสันในอาหาร

สีสันในอาหาร

อันตรายในสารกันบูด

อันตรายในสารกันบูด

อันตรายในอาหาร

อันตรายในอาหาร

เลือกกินอย่างไรห่างไกลสารกันบูด

เลือกกินอย่างไรห่างไกลสารกันบูด

แม่ครัว พ่อครัวยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพเด็ก

แม่ครัว พ่อครัวยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพเด็ก

สาระความรู้สำคัญด้านสุขาภิบาลโรงอาหาร

สาระความรู้สำคัญด้านสุขาภิบาลโรงอาหาร

สารพันปัญหาคาใจ ปาล์มน้ำมัน

สารพันปัญหาคาใจ ปาล์มน้ำมัน

ผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศไทยโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่อง ปาล์มน้ำมัน ปีงบประมาณ 2557

ผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศไทยโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่อง ปาล์มน้ำมัน ปีงบประมาณ 2557

ผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศไทยโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่อง ปาล์มน้ำมัน ปีงบประมาณ 2558

ผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศไทยโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่อง ปาล์มน้ำมัน ปีงบประมาณ 2558

ผลงานวิจัยภายใต้งานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่อง ปาล์มน้ำมัน ปีงบประมาณ 2556

ผลงานวิจัยภายใต้งานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่อง ปาล์มน้ำมัน ปีงบประมาณ 2556

ผลงานการวิจัย 5 บรรทัด ข้าว

ผลงานการวิจัย 5 บรรทัด ข้าว

ก้าวต่อไปของกุ้งไทย หลังวิกฤตโรคตายด่วน

ก้าวต่อไปของกุ้งไทย หลังวิกฤตโรคตายด่วน

ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง กับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง กับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

กรอบแนวคิดเชิงนโยบาย เพื่อนำไปสู่การจัดทำร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

กรอบแนวคิดเชิงนโยบาย เพื่อนำไปสู่การจัดทำร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

ส่งออก ข้าวไทย ไป Niche Market

ส่งออก ข้าวไทย ไป Niche Market

ผลงานวิจัยพร้อมใช้ สวก.

ผลงานวิจัยพร้อมใช้ สวก.

รางวัลเกียรติยศ ผลงานเด่น สวก.

รางวัลเกียรติยศ ผลงานเด่น สวก.

slot deposit pulsa tanpa potongan

https://170.187.225.108/
https://139.162.29.153/
https://139.177.185.150/
DANASLOT
https://146.190.83.55/
https://167.71.198.75/
https://139.59.116.144/
https://178.128.91.217/
https://178.128.112.167/
https://165.22.62.117/
slot gacor
slot deposit pulsa
rtp live
situs slot