สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | ประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัยการเกษตรรายประเภทฯ

ประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัยการเกษตรรายประเภทฯ