สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | ผลิตผักปลอดภัยโดยการใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรุพืช

ผลิตผักปลอดภัยโดยการใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรุพืช