สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | ตอนที่ 24 เครื่องเกี่ยวข้าวมัดฟ่อนขนาดเล็ก เพื่อเกษตรกรรายย่อย

ตอนที่ 24 เครื่องเกี่ยวข้าวมัดฟ่อนขนาดเล็ก เพื่อเกษตรกรรายย่อย