สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | ตอนที่ 3 ภาชนะแนวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 3 ภาชนะแนวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม