สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

มาตรการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ทุกคนได้ตระหนักที่จะปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุขได้เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและ ลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงาน

covid19
covid19
covid19

slot deposit pulsa