สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | เบอร์ติดต่อภายใน

เบอร์ติดต่อภายใน

หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ โทร 0-2579-7435 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. )

หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนัก/กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
หน่วยตรวจสอบภายใน 2101
สำนักสนับสนุนงานวิจัย
สำนัก/กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
งานสนับสนุนการวิจัยด้านพืชไร่ 1201
งานสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ 1309
งานสนับสนุนการวิจัยด้านอาหาร 1304,1305
งานสนับสนุนการวิจัยด้านสมุนไพร 1306,1307
งานสนับสนุนการวิจัยด้านทรัพยากรการผลิตและโครงการพิเศษ 1202
งานบริหารทั่วไป 1302
งานสนับสนุนการวิจัยด้านพืชสวน 1203,1204
สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
สำนัก/กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 3311,3310
สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย
สำนัก/กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย 3614
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนัก/กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 2201,2202
สำนักผู้อำนวยการและสื่อสารองค์กร
สำนัก/กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
สำนักผู้อำนวยการและสื่อสารองค์กร 3613,3618
สำนักนโยบายและแผน
สำนัก/กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
สำนักนโยบายและแผน 3105
สำนักบริหาร
สำนัก/กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
งานพัสดุ 1107,1108
งานบัญชี 1104
งานการเงิน 1105,1106,1109,1110
งานบริหารทรัพยากรบุคคล 1102,1103
งานสารบรรณและงานบริหารทั่วไป 0
สำนักกฎหมาย
สำนัก/กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
งานนิติกรรมสัญญาและคดี 2312
งานกฎหมายและระเบียบ 2301