สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ผลงานที่ได้รับรางวัล

ผลงานที่ได้รับรางวัล

No. ชื่อโครงการ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่จัด ประเภทรางวัล หน่วยงานเจ้าของผลงาน
1 ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม; ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามในดิน; Special Prize นิทรรศการในงาน“วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โล่; ประกาศเกียรติคุณ; เงินสด; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2 การเพิ่มศักยภาพของชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราซีราลีโนนและอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซินเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์; โครงการขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของเครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพาสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร ; รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเกียรติคุณ; เงินสด;
3 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเบญกานี (Quercus infectoria): การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์; รางวัลระดับดี รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเกียรติคุณ; เงินสด; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4 นิสิตเก่าดีเด่นคณะประมง ประจำปี 2558 (มีนกร รุ่น 24) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อื่นๆ;
5 ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม; รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวด True Innovation Awards 2014 : The New Era Season 2 ประเภทสุดยอดนวัตกรรม (INNO TREE) บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศเกียรติคุณ; เงินสด; ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดข้าวเปลือกแห้ง; รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลดีเด่น ด้านงานวิจัยมุ่งเป้า ด้านข้าว ของ วช สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
7 การวิจัยและพัฒนาหัวตรวจวัดสารแคปไซซินโดยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าและสร้างดัชนีสัมพันธ์ความเผ็ดเพื่อการบ่งชี้ความเผ็ดสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร; Silver Award, Seoul International Invention Fair (SIIF 2014) Seoul International Invention Fair” (SIIF 2014) ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด
8 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์เพื่อการตรวจหาเชื้อลิสทีเรียในผลิตภัณฑ์อาหาร; Gold Medal, IEIK 2014: The 8th International Exhibition of InventionsKunshan, Jiangsu, China. IEIK 2014: The 8th International Exhibition of InventionsKunshan, Jiangsu, China. ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
9 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์เพื่อการตรวจหาเชื้อลิสทีเรียในผลิตภัณฑ์อาหาร; Silver Medal, IEIK 2014: The 8th International Exhibition of InventionsKunshan, Jiangsu, China. IEIK 2014: The 8th International Exhibition of InventionsKunshan, Jiangsu, China. ประกาศเกียรติคุณ; เหรียญ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
10 ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามในดิน; Gold Award, KIE2014 "2014 Kaohsiung International Invention Exhibition" KIE2014 "2014 Kaohsiung International Invention Exhibition" เหรียญ; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
11 ต้นแบบการผลิตพันธุ์ปลากะรังที่มีมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์; การเพาะเลี้ยงฮาร์แพคทิคอยโคพีพอดในระดับมหมวลเพื่อเพิ่มศักยภาพการอนุบาลปลาเก๋าปะการัง (Epinephelus corallicola Valenciennes, 1828) และปลากะรังจุดฟ้า (Plectropomus leopardus Lacepede, 1802) วัยอ่อน ; นักเทคโนโลยีดีเด่น รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ปี 2557 ประเภททีม มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ โล่; เงินสด; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
12 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเบญกานี (Quercus infectoria): การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์; ผลิตภัณฑ์ครีมโรโดไมรโทนสำหรับใช้รักษาแผลในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน; นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เหรียญ; ประกาศนียบัตร; เงินสด; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
13 ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม; ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามในดิน; Leading Innovation Award, KIE2014 "2014 Kaohsiung International Invention Exhibition" KIE2014 "2014 Kaohsiung International Invention Exhibition" เหรียญ; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
14 ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม; ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามในดิน; Special Award, จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA), KIE2014 "2014 Kaohsiung International Invention Exhibition" Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA), KIE2014 "2014 Kaohsiung International Invention Exhibition" เหรียญ; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
15 ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม; ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามในดิน; Green Technology Research Exposition (GTReX) Gold Award จากประเทศมาเลเซีย, KIE2014 "2014 Kaohsiung International Invention Exhibition" KIE2014 "2014 Kaohsiung International Invention Exhibition" โล่; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
16 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดข้าวเปลือกแห้ง; การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเครื่องหยอดข้าวอัตโนมัติในเชิงอุตสาหกรรม; Silver Award, KIE2014 "2014 Kaohsiung International Invention Exhibition" KIE2014 "2014 Kaohsiung International Invention Exhibition" ประกาศเกียรติคุณ; เหรียญ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
17 พัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสอย่างง่ายและเทคนิคการผลิตกล้วยไม้ปลอดไวรัส; Gold Award, KIE2014 "2014 Kaohsiung International Invention Exhibition" KIE2014 "2014 Kaohsiung International Invention Exhibition" เหรียญ; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), บริษัท ซีแพค อินเตอร์ จำกัด (นสพ.เจริญ ปาจริยานนท์)
18 พัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสอย่างง่ายและเทคนิคการผลิตกล้วยไม้ปลอดไวรัส; Special Award from Indonesia, KIE2014 "2014 Kaohsiung International Invention Exhibition" KIE2014 "2014 Kaohsiung International Invention Exhibition" ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), บริษัท ซีแพค อินเตอร์ จำกัด (นสพ.เจริญ ปาจริยานนท์)
19 พัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสอย่างง่ายและเทคนิคการผลิตกล้วยไม้ปลอดไวรัส; Special Award from Malaysia, KIE2014 "2014 Kaohsiung International Invention Exhibition" KIE2014 "2014 Kaohsiung International Invention Exhibition" ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), บริษัท ซีแพค อินเตอร์ จำกัด (นสพ.เจริญ ปาจริยานนท์)
20 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ; รางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก." สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โล่; ประกาศเกียรติคุณ; เงินสด; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
21 โครงการการพัฒนาการผลิตฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ผงจากน้ำเชื่อมลำไยด้วยวิธีทางเอนไซม์; ขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์พรีไบโอติก ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำเชื่อมลำไย; รางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก." สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โล่; ประกาศเกียรติคุณ; เงินสด; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
22 การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันแบบก้าวกระโดด; การขยายพันธุ์ของต้นแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทอเนอร่า (clonal seeds) ในอนาคต; รางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก." สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โล่; ประกาศเกียรติคุณ; เงินสด; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
23 การพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าวเป็นชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์; โครงการขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา ; รางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก." สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โล่; ประกาศเกียรติคุณ; เงินสด; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
24 ต้นแบบการผลิตพันธุ์ปลากะรังที่มีมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์; รางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก." สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โล่; ประกาศเกียรติคุณ; เงินสด; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
25 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยมุกน้ำจืดและการผลิตไข่มุกน้ำจืดเพื่อการพาณิชย์; การพัฒนาอาหารในกระบวนการเพาะเลี้ยงหอยมุกน้ำจืดเพื่อการพาณิชย์; รางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก." สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โล่; ประกาศเกียรติคุณ; เงินสด; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
26 การวิจัยและพัฒนาหัวตรวจวัดสารแคปไซซินโดยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าและสร้างดัชนีสัมพันธ์ความเผ็ดเพื่อการบ่งชี้ความเผ็ดสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร; รางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก." สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โล่; ประกาศเกียรติคุณ; เงินสด; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
27 ออกแบบสร้างเครื่องฆ่ามอดมะขามด้วยคลื่นความถี่วิทยุ; รางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก." สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โล่; ประกาศเกียรติคุณ; เงินสด; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
28 พัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสอย่างง่ายและเทคนิคการผลิตกล้วยไม้ปลอดไวรัส; รางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก." สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โล่; ประกาศเกียรติคุณ; เงินสด; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
29 พัฒนาการผลิตพรรณไม้น้ำปลอดไส้เดือนฝอยศัตรูพืชเพื่อการส่งออก; รางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก." สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โล่; ประกาศเกียรติคุณ; เงินสด; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
30 ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามในดิน; STSP Innovation Awards 2015, รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์-ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เงินสด; โล่;
31 ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามในดิน; ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม; Special award จาก Association of polish inventors and rationalizers สาธารณรัฐโปแลนด์ 43rd International Exhibition of Inventions Geneva-Geneva Inventions 2015 ประกาศนียบัตร; เหรียญ; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
32 ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามในดิน; ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม; Silver Medal Award, 43rd International Exhibition of Inventions Geneva-Geneva Inventions 2015 43rd International Exhibition of Inventions Geneva-Geneva Inventions 2015 เหรียญ; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
33 ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามในดิน; ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม; Diploma certificate for the success of innovative จากประเทศกาตาร์, 43rd International Exhibition of Inventions Geneva-Geneva Inventions 2015 ประกาศนียบัตร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
34 การพัฒนาชุดตรวจดีเอ็นเอเซ็นเซอร์สำหรับตรวจหาเชื้อเอชพีพีอาร์อาร์เอสในสุกรอย่างง่ายและรวดเร็ว; CAI Award Prize of China Delegation of the Exhibition China Association of Inventions (CAI) ประกาศนียบัตร; โล่; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
35 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเบญกานี (Quercus infectoria): การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์; การประยุกต์ใช้ตำรับยาแผนไทย (THR-SK010) เพื่อรักษาแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน; Silver Medal Award 43rd International Exhibition of Inventions of Genena2015 ประกาศนียบัตร; เหรียญ; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
36 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเบญกานี (Quercus infectoria): การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์; Special Award จาก Taiwan Invention Association 43rd International Exhibition of Inventions of Genena2015 ประกาศนียบัตร; เหรียญ; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
37 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเบญกานี (Quercus infectoria): การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์; Diploma Certificate for the Success of Innovative จากประเทศกาตาร์ 43rd International Exhibition of Inventions of Genena2015 ประกาศนียบัตร; เหรียญ; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
38 โครงการขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของเครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพาสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร ; รางวัลระดับดี รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเกียรติคุณ; เงินสด; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
39 ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม; ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามในดิน; รางวัลชนะเลิศ สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม MOST Innovation Awards 2015 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โล่; เงินสด; มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
40 การสร้างเครื่องมือต้นแบบและพัฒนาวิธีการในการกำจัดด้วงงวงข้าวในข้าวสารโดยเทคโนโลยีจากคลื่นความถี่วิทยุเพื่ออาหารที่สะอาดและปลอดภัย; รางวัลชนะเลิศ สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์กระบวนการนวัตกรรม MOST Innovation Awards 2015 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โล่; เงินสด; สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
41 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์เพื่อการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์อาหาร; การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์เพื่อการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาใน ผลิตภัณฑ์อาหาร (ต่อยอดปี 2556); Silver Medal, World Invention and Innovation Forum 2015, Yancheng China World Invention and Innovation Forum 2015, Yancheng China ประกาศนียบัตร; เหรียญ; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
42 การวิจัยและพัฒนาหัวตรวจวัดสารแคปไซซินโดยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าและสร้างดัชนีสัมพันธ์ความเผ็ดเพื่อการบ่งชี้ความเผ็ดสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร; เหรียญทอง, The 11th Taipei International Show & Technomart (INST 2015) The 11th Taipei International Show & Technomart (INST 2015) เหรียญ; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, บริษัทโมบิลิส ออโต้มาต้า จำกัด
43 การวิจัยและพัฒนาหัวตรวจวัดสารแคปไซซินโดยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าและสร้างดัชนีสัมพันธ์ความเผ็ดเพื่อการบ่งชี้ความเผ็ดสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร; Special Award, Association Polish Inventors and Rationalizers,The 11th Taipei International Show & Technomart (INST 2015) Association Polish Inventors and Rationalizers, Poland ประกาศเกียรติคุณ; เหรียญ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, บริษัทโมบิลิส ออโต้มาต้า จำกัด
44 การพัฒนาชุดตรวจดีเอ็นเอเซ็นเซอร์สำหรับตรวจหาเชื้อเอชพีพีอาร์อาร์เอสในสุกรอย่างง่ายและรวดเร็ว (ต่อยอดจากปี 2556); Gold Medal, Brussels Innova2015 Brussels Innova2015 เหรียญ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
45 การพัฒนาชุดตรวจดีเอ็นเอเซ็นเซอร์สำหรับตรวจหาเชื้อเอชพีพีอาร์อาร์เอสในสุกรอย่างง่ายและรวดเร็ว (ต่อยอดจากปี 2556); ฺPrize of the Romanian Delegation, Brussels Innova2015 Brussels Innova2015 ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
46 การพัฒนาอุปกรณ์บันทึกภาพรากของพืชในเชิงพาณิชย์; Gold Medal, 2015 Kaohsiung International Invention & Design Expo” (KIDE 2015) 2015 Kaohsiung International Invention & Design Expo” (KIDE 2015) เหรียญ; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
47 การพัฒนาอุปกรณ์บันทึกภาพรากของพืชในเชิงพาณิชย์; Prize of the Romanian Delegation, 2015 Kaohsiung International Invention & Design Expo” (KIDE 2015) 2015 Kaohsiung International Invention & Design Expo” (KIDE 2015) ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
48 การพัฒนาอุปกรณ์บันทึกภาพรากของพืชในเชิงพาณิชย์; Leading Innovation Award (IIPNF), 2015 Kaohsiung International invention & Design Expo” (KIDE 2015) 2015 Kaohsiung International invention & Design Expo” (KIDE 2015) เหรียญ; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
49 Gold Medal, 2015 Kaohsiung International invention & Design Expo” (KIDE 2015) 2015 Kaohsiung International Invention & Design Expo” (KIDE 2015) เหรียญ; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
50 Special Award from Romaian inventors Forum, 2015 Kaohsiung International invention & Design Expo” (KIDE 2015) 2015 Kaohsiung International invention & Design Expo” (KIDE 2015) ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
51 Special Award from Haller pro innovation,2015 Kaohsiung International invention & Design Expo” (KIDE 2015) 2015 Kaohsiung International invention & Design Expo” (KIDE 2015) ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
52 การผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าว; Silver Medal, 2015 Seoul International Inventions Fair (SIIF2015) 2015 Seoul International Inventions Fair (SIIF2015) เหรียญ; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
53 การผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าว; Special award in honor of outstanding creativity and innovativeness from Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISAS),2015 Seoul International Inventions Fair (SIIF2015) 2015 Seoul International Inventions Fair (SIIF2015) ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
54 การผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าว; Leading Innovation Award from International Intellectual Property Network Forum (IIPNF),2015 Seoul International Inventions Fair (SIIF2015) 2015 Seoul International Inventions Fair (SIIF2015) ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
55 การวิเคราะห์ศึกษาและปรับปรุง การนำเทคโนโลยีระบบการหยอดข้าวอัตโนมัติมาใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในนาข้าว (ต่อเนื่องปีที่ 2); Gold Medal, 2015 Seoul International Inventions Fair (SIIF2015) 2015 Seoul International Inventions Fair (SIIF2015) เหรียญ; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
56 การวิเคราะห์ศึกษาและปรับปรุง การนำเทคโนโลยีระบบการหยอดข้าวอัตโนมัติมาใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในนาข้าว (ต่อเนื่องปีที่ 2); Special Award,2015 Seoul International Inventions Fair (SIIF2015) 2015 Seoul International Inventions Fair (SIIF2015) ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
57 การพัฒนาแผ่นโปรตีนเส้นไหมเคลือบด้วยสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อใช้ในการรักษาแผล; การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแผ่นโปรตีนเส้นไหมเคลือบด้วยสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อใช้ในการรักษาแผล; รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เหรียญ; ประกาศเกียรติคุณ; เงินสด; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
58 โครงการขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของเครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพาสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร ; Gold Medal,“44th International Exhibition and Invention of Geneva2016” “44th International Exhibition and Invention of Geneva2016” เหรียญ; โล่; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
59 โครงการขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของเครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพาสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร ; Special Prize, Korea Invention Promotion Association,“44th International Exhibition and Invention of Geneva2016” “44th International Exhibition and Invention of Geneva2016” ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
60 การพัฒนาชุดตรวจดีเอ็นเอเซ็นเซอร์สำหรับตรวจหาเชื้อเอชพีพีอาร์อาร์เอสในสุกรอย่างง่ายและรวดเร็ว (ต่อยอดจากปี 2556); Gold Medal,“43th International Exhibition and Invention of Geneva2015” 43th International Exhibition and Invention of Geneva2015 เหรียญ; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
61 ผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่มีส่วนประกอบของพาหะนาโนที่บรรจุสารสกัดข้าวไทย (ปี3); Gold Medal Award 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX-2016) เหรียญ; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
62 ผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่มีส่วนประกอบของพาหะนาโนที่บรรจุสารสกัดข้าวไทย (ปี3); Honor of Invention Award from World Invention Intellectual Property Associations. Taiwan 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX-2016) เหรียญ; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
63 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุคอมโพสิทชีวภาพปาล์มน้ำมัน; Bronze Medal 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX-2016) เหรียญ; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
64 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุคอมโพสิทชีวภาพปาล์มน้ำมัน; Special Prize จาก Association "Russian House for International Scientific and Technological Cooperation" (Association "RH ISTC") ประเทศรัสเซีย 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX-2016) ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
65 รถดำนาแบบนั่งขับ; Gold Medal Award 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX-2016) เหรียญ; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
66 รถดำนาแบบนั่งขับ; Special Prize จาก Indonesia Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) ประเทศอินโดนีเซีย 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX-2016) ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
67 เครื่องเกี่ยวข้าวมัดฟ่อนขนาดเล็ก; Silver Medal 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX-2016) เหรียญ; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
68 โครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพความหอมสูงตามขั้นตอนการเพิ่มมูลค่าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้; Winner of The Continentals Best Fragrant Rice of the Year 2016 Continental Rice Trader Association (SIAL2014) กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
69 ออกแบบสร้างเครื่องฆ่ามอดมะขามด้วยคลื่นความถี่วิทยุ; รางวัลชนะเลิศ MOST Innovation Awards 2016 สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์-กระบวนการนวัตกรรม สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เงินสด; โล่; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
70 การพัฒนาชุดตรวจโรคทริสเตซาในเชิงพาณิชย์; รางวัลรองชนะเลิศ สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์-กระบวนการนวัตกรรม RSP Innovation Awards 2016 ในงาน Southern Thailand Science Park Innovation Day 2016 (STSP Innovation Day 2016), จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ โล่; ประกาศเกียรติคุณ; เงินสด; มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
71 การผลิตผงถ่านกัมมันต์จากฟางข้าวและประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตไซลิทอล; Silver Medal The 12th Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2016) เหรียญ; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
72 การเพิ่มประสิทธิภาพการแช่อิ่มอบแห้งผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและไมโครเวฟในการผลิตเชิงพาณิชย์; Bronze Medal The 12th Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2016) เหรียญ; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
73 การออกแบบและพัฒนาเครื่องคว้านเม็ดเงาะ; Special award จาก Taiwan Invention Association The 12th Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2016) เหรียญ; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
74 การผลิตผงถ่านกัมมันต์จากฟางข้าวและประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตไซลิทอล; Special award from Chinese Innovation & Invention Society (TAIWAN) (CIIS) The 12th Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2016) เหรียญ; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
75 การเพิ่มประสิทธิภาพการแช่อิ่มอบแห้งผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและไมโครเวฟในการผลิตเชิงพาณิชย์; Special award จาก Taiwan Invention Association The 12th Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2016) เหรียญ; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
76 การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าเพิ่มจากข้าวสายพันธุ์เด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; รางวัลชมเชย กลุ่มอุตสาหกรรม การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2559 จัดโดย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ประกาศเกียรติคุณ; เงินสด; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ร่วมกับบริษัท ลณิชา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
77 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบอาหารเสริมสุขภาพเฉพาะทางจากข้าว (Oryza sativa L.) พันธุ์พื้นเมือง เพื่อนำร่องสู่อุตสาหกรรมอาหารปลอดของเสีย; Gold Medal 2016 Kaohsiung International invention & Design Expo” (KIDE 2016) ณ ประเทศไต้หวัน เหรียญ; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
78 การพัฒนาจีโนเซนเซอร์บนพื้นฐานการตรวจสัญญาณเรืองแสงเพื่อตรวจหา Listeria monocytogenes อย่างรวดเร็วด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน; รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold medal with mention) Brussels Innova 2016 เหรียญ; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
79 การพัฒนาจีโนเซนเซอร์บนพื้นฐานการตรวจสัญญาณเรืองแสงเพื่อตรวจหา Listeria monocytogenes อย่างรวดเร็วด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน; รางวัลพิเศษ (Special award for the Invention) เป็นรางวัลเหรียญทอง จาก Romanian Association for Nonconventional Technologies ประเทศโรมาเนีย ืBrussels Innova 2016 เหรียญ; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
80 การพัฒนาจีโนเซนเซอร์บนพื้นฐานการตรวจสัญญาณเรืองแสงเพื่อตรวจหา Listeria monocytogenes อย่างรวดเร็วด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน; รางวัลพิเศษ [Prize of the National Council of Rectors (Romania)] เป็นถ้วยรางวัล จาก University POLITEHNICA of Bucharest ประเทศโรมาเนีย ฺBrussels Innova 2016 โล่; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
81 การพัฒนาจีโนเซนเซอร์บนพื้นฐานการตรวจสัญญาณเรืองแสงเพื่อตรวจหา Listeria monocytogenes อย่างรวดเร็วด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน; รางวัลพิเศษ (Prize of Didier Reynders) เป็นนาฬิกา จาก Belgium Vice-Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and European Affairs ฺBrussels Innova 2016 อื่นๆ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
82 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบอาหารเสริมสุขภาพเฉพาะทางจากข้าว (Oryza sativa L.) พันธุ์พื้นเมือง เพื่อนำร่องสู่อุตสาหกรรมอาหารปลอดของเสีย; Special Honor of Invention from Canada 2016 Kaohsiung International invention & Design Expo” (KIDE 2016) ณ ประเทศไต้หวัน ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
83 การพัฒนาแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก; Gold Medal “45th International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เหรียญ; ประกาศเกียรติคุณ; สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

slot pulsa

https://170.187.225.108/
https://139.162.29.153/
https://139.177.185.150/
DANASLOT
https://146.190.83.55/
https://167.71.198.75/
https://139.59.116.144/
https://178.128.91.217/
https://178.128.112.167/
https://165.22.62.117/
slot gacor
slot deposit pulsa
rtp live
situs slot