สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยนำรายละเอียดโครงการดำเนินงาน นโยบายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และต้องจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดวางเอกสารบางประเภท ที่ประชาชนอาจขอเข้ามาตรวจค้นได้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้น และตรวจดูโดยสะดวก และเน้นถึงความโปร่งใสในการทำงานขององค์กร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ “สวก.” จึงได้จัดทำข้อมูลข่าวสารของราชการโดยรวบรวมข้อมูล เผยแพร่ และให้บริการแก่ประชาชนที่จะมาตรวจค้นข้อมูล ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. อาคาร 3 สวก. ชั้น 1 ซึ่งข้อมูลที่นำมาเผยแพร่ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7(1) (2) (3) (4) มาตรา 9 (3) (4) (5) รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ.

รายละเอียดที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำเป็นหนังสือซึ่งสรุปสาระสำคัญ สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

สอบถามข้อมูลข่าวสาร สวก. ติดต่อ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0-2579-7435 โทรสาร 0-25797235

มาตรา 7

มติ ค.ร.ม

มาตรา 9


https://170.187.225.108/
https://139.162.29.153/
https://139.177.185.150/
DANASLOT
https://146.190.83.55/
https://167.71.198.75/
https://139.59.116.144/
https://178.128.91.217/
https://178.128.112.167/
https://165.22.62.117/
slot gacor
slot deposit pulsa
rtp live
situs slot