สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | เกี่ยวกับ สวก.

เกี่ยวกับ สวก.

จากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นเผชิญข้อจำกัดในการจัดทำงบประมาณ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการคุมเข้มในเรื่องการใช้งบประมาณ ทำให้โครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว และที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องไม่สามารถดำเนินการต่อได้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขผูกพัน (Policy Matrix) โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์การมหาชนภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร พ.ศ. 2546 และเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2546 โดยมีทุนดำเนินการขั้นต้นประมาณ 3,000 ล้านบาท จากกองทุนพัฒนางานวิจัยการเกษตรและบุคลากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสำนักงานฯ 6 ประการ คือ

 1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยการเกษตร
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
 3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตร
 4. ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นของรัฐและเอกชนในการผลิตและพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 5. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตรที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา ตลอดจนการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 6. ส่งเสริมให้เกิดกิจการทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดพิมพ์เอกสาร การจัดทำสื่อโสตทัศน์ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ในด้านการเกษตร

พันธกิจ

 • ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร
 • พัฒนานักวิจัยการเกษตรมืออาชีพเพิ่มขึ้น
 • มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยด้านการเกษตรที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

 • กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรภายใต้นโยบายรัฐบาล และนโยบาย ววน. อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 • กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ
 • กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ขยายฐานความร่วมมือสู่ภูมิภาค
 • กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรด้วยการทำงานเชิงรุกรูปแบบใหม่

slot pulsa

ค่านิยม สวก.

ค่านิยมสวก.

https://170.187.225.108/
https://139.162.29.153/
https://139.177.185.150/
DANASLOT
https://146.190.83.55/
https://167.71.198.75/
https://139.59.116.144/
https://178.128.91.217/
https://178.128.112.167/
https://165.22.62.117/
slot gacor
slot deposit pulsa
rtp live
situs slot