• *** ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ***

    • *** ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ***

    • *** ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ***