• *** ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ***