คุณธรรมความโปร่งใส

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2 -ไม่มี-

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

รายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง