ผลงานที่ส่งมอบสู่สังคม
 
สวก. ให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานวิจัยโดยต้องไม่เป็นเพียงองค์ความรู้ทางวิชาการ แต่ต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและพัฒนาต่อยอดด้านเศรษฐกิจการค้าอย่างมีประสิทธิผล เกิดผลกระทบทางบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
  • โรงปุ๋ย
  • ปลากะรัง