เครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยอัลตราโซนิกส์

กำจัดสารเคมีตกค้าง ทำลายแมลงสำหรับผัก ผลไม้ และดอกไม้ส่งออก

เครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยอัลตราโซนิกส์ช่วยให้ล้างผักและผลไม้ให้มีประสิทธิภาพ กำจัดสารเคมีตกค้างให้อยู่ในระดับปลอดภัย ทำลายแมลงและไข่แมลงที่ติดอยู่ ประหยัดน้ำและย่นระยะเวลาในการล้างผักได้มากกว่าวิธีเดิม ผักและผลไม้ที่ผ่านการล้างด้วยวิธีนี้จะสดขึ้นและมีอายุการเก็บรักษาได้นานกว่าการล้างโดยวิธีแช่น้ำหรือใช้แรงดันน้ำพ่นล้าง
นักวิจัย : ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2579-7435 ต่อ 3301-3313