เครื่องวัดความเผ็ด

เครื่องวัดความเผ็ดทำงานโดยอาศัยหลักการตรวจสอบทางเคมี ที่ตรวจว่าปริมาณสารแคปไซซิน ซึ่งเป็นสารเคมีที่ให้ความเผ็ดในพริก โดยมีหน่วยวัดความเผ็ดเป็น SHU
  • ใช้เวลาในการตรวจสอบและประมวลผลเพียง 2 นาที
  • รวดเร็วและประหยัดกว่าการตรวจสอบโดยเครื่อง HPLC
  • การแสดงผลโดยใช้เป็นระบบหน้าจอสัมผัส
  • ราคาถูกและใช้งานง่าย
นักวิจัย :รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบและคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2579-7435 ต่อ 3301-3313