ความร่วมมือกับเอกชน
 
  การอนุญาตให้ใช้สิทธิ : สวก. อนุญาตให้ผู้ขอรับอนุญาตใช้สิทธิในเทคโนโลยีตามขอบเขตและเงื่อนไขที่ตกลงกัน เช่น ผลิต ขาย ใช้ หรือมีไว้เพื่อขาย โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. อนุญาตให้ใช้สิทธิแบบทั้งสองฝ่าย (Sole Licensing)
2. อนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่ผูกขาด (Non- Exclusive Licensing)

โดยผู้รับอนุญาตจะจ่ายค่าตอบแทนการใช้สิทธิเทคโนโลยี ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทได้แก่

1. ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี (Disclosure fee) : เป็นค่าธรรมเนียมที่ผู้ขอรับอนุญาตชำระให้แก่ผู้อนุญาตเพื่อตอบแทนการเข้าถึงเทคโนโลยี เพื่อแสดงถึงความพร้อมและความตั้งใจของผู้ขอรับอนุญาตในการขอใช้สิทธิในเทคโนโลยีนั้นๆ เพื่อการผลิตและการจัดจำหน่าย

2. ค่าตอบแทนการใช้สิทธิเทคโนโลยี (Royalty fee) : เป็นค่าธรรมเนียมที่ผู้ขอรับอนุญาตชำระให้แก่ผู้อนุญาตเพื่อตอบแทนการใช้เทคโนโลยีนั้นๆรายปี โดยคิดจากร้อยละของยอดขายผลิตภัณฑ์จากการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีในแต่ละปีตามระยะเวลาความคุ้มครองของทรัพย์สินทางปัญญา โดยอัตราที่คิดขึ้นอยู่กับความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี


  การร่วมวิจัย : เอกชนสามารถร่วมสนับสนุนทุนวิจัยกับ สวก. ได้โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในรูปแบบ in kind หรือ in cash (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของงบประมาณวิจัย) เมื่อได้ผลงานวิจัยแล้ว สวก. เอกชนผู้ร่วมสนับสนุน และผู้รับทุน (หน่วยงานผู้วิจัย) จะมีความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน และเป็นผู้ได้สิทธิในการใช้ประโยชน์เป็นรายแรกยกเว้นจะมีการตกลงเป็นอย่างอื่นร่วมกัน สวก. จะเป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหรือให้มีการตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้น เมื่อมีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญาจะมีการเจรจาตกลงกันเป็นรายกรณี


  การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย : เอกชนสามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ 2 รูปแบบคือ
1. ทางตรง : ขอทุนสนับสนุนวิจัยกับ สวก. โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ด้วยตัวเอง
2. ทางอ้อม : ร่วมมือกับนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐ หรือมหาวิทยาลัย โดยนักวิจัยเป็นผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ
เมื่องานวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว สวก. จะเป็นผู้บริหารจัดการเทคโนโลยีและผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกัน


  การร่วมทุน :สวก.พร้อมร่วมทุนกับเอกชนหรือผู้ประกอบการในการจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจที่เกิดจากผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยี ที่ สวก.ให้การสนับสนุนทุนวิจัย ภายใต้หลักเกณฑ์ของ สวก.