เครื่องสำอางจากสารสกัดมะขามป้อม

“มะขามป้อม” นอกจากจะมีสรรพคุณในการแก้ไอ ชุ่มคอแล้ว ยังมีสารบำรุงผิวและชะลอความแก่ได้อีกด้วย บริษัทยาใหญ่ๆ ของโลกจึงพากันสกัดสารจากมะขามป้อมมาผลิตเป็นยาชนิดต่างๆ ทั้งนี้ในการสกัดมะขามป้อมเพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ด้านความงามจำเป็นต้องมีความแม่นยำสูง ที่ต้องมีความจำเพาะ ในสัดส่วนที่ต้องการ ซึ่งการจะนำสรรพคุณบางอย่างของมะขามป้อมมาผลิตในระดับอุตสาหกรรมความงามได้ จำเป็นต้องมีกระบวนการเก็บรักษาสารสกัดดังกล่าวให้ได้เสียก่อน

เพื่อตอบโจทย์ข้างต้น การพัฒนา “อนุภาคนาโน” เพื่อกักเก็บสารจากมะขามป้อมจึงเริ่มขึ้น โดยคณะวิจัยจะสกัดสารที่เกี่ยวกับความงาม เช่น สารสมุนไพรผิวขาวไว้ในอนุภาคนาโนชนิดต่างๆ เช่น ลิโพโซม ไนโอโซม ซึ่งเป็นอนุภาคนาโนแบบไขมันแข็ง ทำหน้าที่รักษาคุณสมบัติทางกายภาพของสารที่สกัดได้คงตัว จากนั้นจึงจะกำหนดสัดส่วนความจำเพาะตามความต้องการต่อไป ซึ่งแตกต่างกันไปตามรูปแบบของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

สารสกัดจากมะขามป้อมด้วยเทคโนโลยีการทำเป็นอนุภาคนาโนนี้ จะทำให้สามารถรักษาคุณสมบัติของสารสกัดได้เป็นอย่างดี มีความพร้อมสำหรับการนำไปใช้ในระดับอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นักวิจัย : รศ.ดร.อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2579-7435 ต่อ 3301-3313