เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ด

ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าว

เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) เป็นเชื้อรามหัศจรรย์ สามารถนำมาใช้ในการทำเกษตรแบบอินทรีย์ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม ช่วยทดแทนการใช้สารเคมีควบคุมโรคพืชได้ ส่งผลให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคข้าวจึงเป็นทางเลือกให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ดที่ สวก. พัฒนาขึ้นนี้ช่วยเพิ่มอายุการเก็บรักษาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ได้ยาวนานกว่าในรูปแบบของเชื้อสด สะดวกต่อการไปใช้ของเกษตรกร มีประสิทธิภาพในการกำจัดโรคจากเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชต่างๆ ได้แก่ โรครากเน่าโคนเน่า โรคผลเน่า โรคกล้าเน่าหรือกล้ายุบ โรคเน่าระดับดิน โรคเหี่ยวในพืชตระกูลพริก โรคแอนแทรกโนสในพริก เป็นต้น

นักวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900