สารสกัดชีวภาพออร์คิด-80

เพิ่มผลผลิตกล้วยไม้ด้วยออร์คิด-80

ออร์คิด -80 ผลิตจากเปลือกปู ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปอาหารทะเล ด้วยกระบวนการทางชีวเคมี ทำให้ได้สารที่เหมาะสำหรับการปลูกเลี้ยงไม้ตัดดอกโดยเฉพาะกล้วยไม้ ตั้งแต่การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปลูกเพื่อตัดดอกและการปลูกเพื่อเป็นไม้กระถาง เนื่องจากช่วยยืดอายุผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยและสารเคมี

  • เติบโตเร็ว แข็งแรง มีความต้านทานโรค
  • เพิ่มปริมาณช่อดอก เร่งการออกดอกให้เร็วขึ้น
  • ดอกมีสีสดและขนาดดอกใหญ่ขึ้น
  • ช่วยยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยว

วิธีการใช้
ผสมในอัตรา 1 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วต้นทุก 2-4 สัปดาห์พร้อมปุ๋ย
ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นักวิจัย : ผศ.ดร.รัฐ พิชญางกูร
ศูนย์วัสดุชีวภาพไคติน-ไคโตซาน สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท โอลิแซ็ก เทคโนโลยี จำกัด
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 12 ยูนิตที่  13
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 089 448-7224  E mail : olizac@hotmail.com