ผลิตภัณฑ์
 
1. ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ : สวก. ได้ขยายผลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยการผลิตเพื่อทดสอบตลาด และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชน
 • สำหรับเกษตรกร
 • สำหรับผู้บริโภค
 • สำหรับผู้ประกอบการ

2. เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด
 • เทคโนโลยีการผลิตชุดตรวจสอบอหิวาต์
 • การผลิตกรดไขมันอะราคิโดนิกจากรา Mortierella sp.
 • กระบวนการผลิตข้าวมอลต์วิตามินบีสูงทางการค้า
 • การพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์รูปแบบของเหลวเพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว
 • เทคโนโลยีการขยายพันธุ์เห็ดทะเลเชิงพาณิชย์
 • เครื่องสำอางที่มีอนุภาคนาโนไนโอโซมบรรจุสารสกัดสมุนไพรมะขามป้อม
 • ผลิตภัณฑ์ธัญพืชผสมถั่วพร้อมบริโภคที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุทั่วไปและผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์สำหรับทันตกรรมและกรรมวิธีการเตรียม
 • เครื่องมือและกระบวนการตรวจวัดความเผ็ดด้วยเทคนิคเคมี-ไฟฟ้าที่สามารถบ่งชี้ระดับความเผ็ด

3. องค์ความรู้ต้องการผู้ร่วมพัฒนาต่อยอด
 • กระบวนการผลิตโพลิโคซานอล
 • การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบ อาหารเสริมสุขภาพเฉพาะทางจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อนำร่องสู่อุตสาหกรรมอาหารปลอดของเสีย
 • กระบวนการผลิตสารสกัดจากรังไหมเหลืองเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเสริมสุขภาพ
 • การพัฒนาเครื่องฆ่ามอดข้าว
 • การขยายพันธุ์รองเท้านารี