สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | กรอบงานวิจัยมุ่งเป้า สวก.

กรอบงานวิจัย สวก.

ปีงบประมาณ 2564 สวก. ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ ดังนี้

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ได้ที่นี่