รูปแบบการจัดทำบทคัดย่อขนาดยาว (Extended Abstract)

ส่งผลงานในรูปแบบบทคัดย่อขนาดยาว (Extended Abstract) เป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย สถานที่ทำงาน บทคัดย่อ คำสำคัญ คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลการทดลองและวิจารณ์ คำนิยม (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง ตามรูปแบบที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

การคัดเลือกผู้นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

การพิจารณา Extended Abstract และคัดเลือกผลงานเพื่อนำเสนอผลงานภาคบรรยายในการประชุม พิจารณาจาก

1) ผลงานวิจัยเป็นผลงานใหม่
2) มีการเรียบเรียงและเขียนผลงานตามระเบียบวิธีวิจัยสากล
3) ผลงานวิจัยที่มีโอกาสในการนำไปใช้ประโยชน์
4) การนำเสนอผลการวิจัยที่ชัดเจนมีเนื้อหาสมบูรณ์
โดยจะมีการคัดเลือกผู้นำเสนอภาคบรรยายดีเด่น (Oral Presentation Awards) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลในวันสุดท้ายของการประชุม

การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ต้องจัดพิมพ์โปสเตอร์ภาษาไทย ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร และสูง 120 เซนติเมตร และควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้วิจัย สถานที่ทำงาน บทคัดย่อ อุปกรณ์และวิธีการ ผลการทดลองและวิจารณ์ สรุป เอกสารอ้างอิง) โดยจะมีการคัดเลือกโปสเตอร์ดีเด่น (Poster Session Awards) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลในวันสุดท้ายของการประชุม

เงินรางวัล

รางวัลโปสเตอร์ ดีเด่น (Poster Session Awards) 1 รางวัล
รางวัลโปสเตอร์ ขวัญใจผู้ร่วมงาน (Popular Vote Awards) 1 รางวัล
รางวัลนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น (Oral Presentation Awards) แต่ละกลุ่มเรื่องรวม 6 รางวัล

รูปแบบการจัดทำบทคัดย่อขนาดยาว (Extended Abstract)

  1. จัดพิมพ์ด้วยด้วยโปรแกรม Microsoft Word for Windows version 2007 ขึ้นไป ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อ เนื้อหา รูปภาพ และตาราง)
  2. ตั้งค่าหน้ากระดาษเว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านละ 2.5 เซนติเมตร
  3. ชื่อเรื่องต้องจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาไทยใช้ตัวอักษร Browallia New ขนาด 16 ตัวหนา วางตำแหน่งตรงกลางหน้ากระดาษ ภาษาอังกฤษใช้อักษร Times New Roman ขนาด 13 ตัวหนา
  4. ชื่อคณะผู้วิจัยภาษาไทยใช้ตัวอักษร Browallia New ขนาด 12 วางในตำแหน่งชิดซ้าย ในกรณีที่มีผู้ร่วมวิจัย/ผู้นำเสนอผลงานเป็นชาวต่างชาติให้ใช้ภาษาอังกฤษ ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 10 และขีดเส้นใต้สำหรับชื่อผู้วิจัยหลักที่เป็นผู้เสนอผลงาน และระบุe-mail address ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 10 (เฉพาะ e-mail address ของนักวิจัยที่เสนอผลงาน) เพื่อสะดวกกับการตรวจหาข้อมูลจากฐานข้อมูลนานาชาติและสะดวกกับนักวิจัยท่านอื่นที่จะติดต่อกับนักวิจัยหลัก
  5. บทคัดย่อ ต้องจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้เขียนบทคัดย่อภาษาไทยเป็นลำดับแรกบทคัดย่อภาษาไทย คำว่า“บทคัดย่อ”ใช้อักษร Browallia New ขนาด 16 ตัวหนา วางในตำแหน่งกึ่งกลาง ส่วนเนื้อเรื่องใช้อักษรขนาด 14 โดยจัด paragraph ให้เป็น Thai distributed เมื่อจบบทคัดย่อให้เขียน คำสำคัญบทคัดย่อภาษาอังกฤษ คำว่า “Abstract” ใช้อักษร Times New Roman ขนาด 13 ตัวหนาวางในตำแหน่งกึ่งกลาง ส่วนเนื้อเรื่องใช้อักษรขนาด 11 โดยจัด paragraph ให้เป็น Justified เมื่อจบบทคัดย่อให้เขียน key word
  6. การพิมพ์หัวเรื่องหลัก ได้แก่ คำนำอุปกรณ์และวิธีการผลการวิจัยอภิปรายและสรุปผลเอกสารอ้างอิง ใช้ตัวอักษร Browallia New ขนาด 16 ตัวหนา ส่วนเนื้อเรื่องใช้อักษรขนาด 14
ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อขนาดยาว