รูปแบบการจัดทำบทคัดย่อขนาดยาว (Extended Abstract)
  1. จัดพิมพ์ด้วยด้วยโปรแกรม Microsoft Word for Windows ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อ เนื้อหา รูปภาพ และตาราง)
  2. ตั้งค่าหน้ากระดาษเว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านละ 2.5 เซนติเมตร
  3. ชื่อเรื่องต้องจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาไทยใช้ตัวอักษร Browallia New ขนาด 16 ตัวหนา วางตำแหน่งตรงกลางหน้ากระดาษ ภาษาอังกฤษใช้อักษร Times New Roman ขนาด 13 ตัวหนา
  4. ชื่อคณะผู้วิจัยภาษาไทยใช้ตัวอักษร Browallia New ขนาด 12 วางในตำแหน่งชิดซ้าย ในกรณีที่มีผู้ร่วมวิจัย/ผู้นำเสนอผลงานเป็นชาวต่างชาติให้ใช้ภาษาอังกฤษ ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 10 และขีดเส้นใต้ส าหรับชื่อผู้วิจัยหลักที่เป็นผู้เสนอผลงาน และระบุe-mail address ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 10 (เฉพาะ e-mail address ของนักวิจัยที่เสนอผลงาน) เพื่อสะดวกกับการตรวจหาข้อมูลจากฐานข้อมูลนานาชาติและสะดวกกับนักวิจัยท่านอื่นที่จะติดต่อกับนักวิจัยหลัก
  5. บทคัดย่อ ต้องจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้เขียนบทคัดย่อภาษาไทยเป็นลำดับแรกบทคัดย่อภาษาไทย คำว่า“บทคัดย่อ”ใช้อักษร Browallia New ขนาด 16 ตัวหนา วางในตำแหน่งกึ่งกลาง ส่วนเนื้อเรื่องใช้อักษรขนาด 14 โดยจัด paragraph ให้เป็น Thai distributed เมื่อจบบทคัดย่อให้เขียน คำสำคัญบทคัดย่อภาษาอังกฤษ คำว่า “Abstract” ใช้อักษร Times New Roman ขนาด 13 ตัวหนาวางในตำแหน่งกึ่งกลาง ส่วนเนื้อเรื่องใช้อักษรขนาด 11 โดยจัด paragraph ให้เป็น Justified เมื่อจบบทคัดย่อให้เขียน key word
  6. การพิมพ์หัวเรื่องหลัก ได้แก่ คำนำอุปกรณ์และวิธีการผลการวิจัยอภิปรายและสรุปผลเอกสารอ้างอิง ใช้ตัวอักษร Browallia New ขนาด 16 ตัวหนา ส่วนเนื้อเรื่องใช้อักษรขนาด 14
ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อขนาดยาว
แบบฟอร์ม
หากคณะกรรมการพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยของท่านจาก Oral Presentation เป็น Poster Session