สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-5797435

ติดต่อการเงิน
สุรีรัตน์ อยู่เกิด ต่อ 1208
ปัทมาวดี สุจริตไพบูลย์เลิศ ต่อ 1214

ติดต่อการส่งผลงาน
ชิดชนก เกษี ต่อ 1305
วินัย ขาวมี ต่อ 1305

ติดต่อการลงทะเบียนเข้างาน
กิตติชัย รักษาทรัพย์ ต่อ 2208
สุธาริณี ลิขิตปริญญา ต่อ 2211