Download ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณา ทั้งหมด


เครื่องมือค้นหา
รหัสผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ชื่อ นามสกุล ชื่องานวิจัย กลุ่มของผลงานทางวิชาการ รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย
รหัสผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ชื่อ นามสกุล ชื่องานวิจัย กลุ่มของผลงานทางวิชาการ รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย
1359 ศุภจิตรา ชัชวาลย์ วิทยาศาสตร์เชิงโอมิกส์ของลักษณะการทนทานความเค็มของข้าวไทย (ปีที่ 4): กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Oral Presentation
1347 ปวีณา พงษ์ดนตรี การประเมินความทนร้อนในระยะกล้าของข้าวพันธุ์รับรองด้วยสภาพเครียดออกซิเดชันสูง กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Oral Presentation
1341 อนุชิดา วงศ์ชื่น การเปรียบเทียบผลผลิตของสายพันธุ์ข้าวเจ้าหอมเมล็ดยาวพิเศษที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเจ้าพันธุ์ สุพรรณบุรี 1 ผสมกับบาสมาติ โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Oral Presentation
1316 สุขสันต์ ฟองฝน การประเมินลักษณะประชากรข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีดำในภาคเหนือของประเทศไทย กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Oral Presentation
1297 บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี การพัฒนาข้าวคุณภาพพิเศษโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยเทคนิคลำไอออนพลังงานต่ำ กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Oral Presentation
1259 พยอม โคเบลลี่ การสำรวจและคัดเลือกเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับความต้านทานโรคขอบใบแห้งในข้าวเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทย กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Oral Presentation
1239 ศรันย์ ขำโท้ การหาตำแหน่งของโครโมโซมที่เกี่ยวข้องกับขนาดเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในข้าว (Oryza sativa L.) กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Oral Presentation
1339 ปัฐวิภา สงกุมาร ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Bipolaris oryzae ในพื้นที่ปลูกข้าวเขตจังหวัดชัยนาท กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Oral Presentation
1194 ชวนชม ดีรัศมี PSL07023-CNT-18-2-1-3 : ข้าวนาชลประทานผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Oral Presentation
1165 วริยา ด่อนศรี การทดสอบศักยภาพในการให้ผลผลิตของข้าวลูกผสมจากสายพันธุ์พ่อแม่ที่พัฒนามาจากข้าวไทย กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Oral Presentation
1394 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง การเปรียบเทียบชุดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและเมล็ดพันธุ์ข้าวอัตราแนะนำกับชุดเทคโนโลยีของเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว Oral Presentation
1348 สุกัญญา อรัญมิตร ผลของสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงต่อศัตรูธรรมชาติที่สำคัญในนาข้าว กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว Oral Presentation
1342 จิรนันท์ ปิยะพงษ์กุล การศึกษาการพัฒนารังไข่ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพื่อสนับสนุนระบบพยากรณ์การระบาด กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว Oral Presentation
1283 ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ วิจัยและพัฒนาชุดอุปกรณ์กำจัดวัชพืชในนาข้าวแบบต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ล้อเหล็กแคบ กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว Oral Presentation
1188 สิทธ์ ใจสงฆ์ อิทธิพลของพันธุ์ข้าวและวิธีปลูกข้าวต่อความเสียหายจากศัตรูข้าวและผลผลิตภายใต้สภาพนาชลประทาน กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว Oral Presentation
1171 สายวารี พูลคุ้ม ผลของก้นจ้ำขาวดอกใหญ่ร่วมกับการขังน้ำต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ำ และกลไกสรีรวิทยาของหญ้าข้าวนก กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว Oral Presentation
1168 นวพล พิมพ์ทอง การใช้วัชพืชสาบเสือร่วมกับการขังน้ำต่อการควบคุมหญ้าข้าวนก กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว Oral Presentation
1317 จักรมาส เลาหวณิช การทดสอบเทคโนโลยีโรงงานอบแห้งข้าวเปลือกด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับการเทมเปอร์ริ่งและลมร้อนที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่นจำกัด กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และโลจิสติกส์ Oral Presentation
1292 Thasorn Sinhneti การพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องวัดความชื้นข้าว กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และโลจิสติกส์ Oral Presentation
1286 จิรวัสส์ เจียตระกูล การพัฒนาเครื่องลดความชื้นข้าวพร้อมกันหลายกระบะ กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และโลจิสติกส์ Oral Presentation
1235 วินิต ชินสุวรรณ นโยบายการใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าวสำหรับประเทศไทยในยุค 4.0 กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และโลจิสติกส์ Oral Presentation
1229 กิตติพงษ์ ศรีม่วง การตรวจสอบการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินบี 1 ในข้าวไทย กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และโลจิสติกส์ Oral Presentation
1227 ธารารัตน์ มณีน่วม การตรวจวัดปริมาณสาร 2AP ที่มีความเข้มข้นต่ำอย่างรวดเร็วในข้าวหอมมะลิด้วยเทคนิค NIR กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และโลจิสติกส์ Oral Presentation
1363 ปิติยา กมลพัฒนะ การทำให้รำข้าวคงตัวและการสกัดน้ำมันรำข้าวบีบเย็นที่มีออริซานอลสูงโดยการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Oral Presentation
1335 รังสิมา ชลคุป การใช้ประโยชน์จากเส้นใยของฟางข้าวเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Oral Presentation
1250 รอมลี เจะดอเลาะ ผลของการเสริมกากรำข้าวต่อคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพของข้าวเกรียบปลา กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Oral Presentation
1246 สุนทรี เพ็ชรดี บทบาทของสารสกัดข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Oral Presentation
1225 จินตนา สัตยาศัย ผลของน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณแกมม่าโอไรซานอลสูงต่อระดับน้ำตาลและไขมันในหนูเบาหวาน และผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Oral Presentation
1182 ขนิษฐา รุตรัตนมงคล ผลของกระบวนการการเอ็กซ์ทรูชั่นระดับกึ่งอุตสาหกรรมต่อความคงตัว การปรับปรุงคุณภาพและสารสำคัญในรำข้าวและน้ำมันรำข้าว กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Oral Presentation
1368 พิไลรัก อินธิปัญญา Qualities of Thai Pigmented Rice Affected by Plasma Treatment Using Different Gases กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Oral Presentation
1241 นิสากร แซ่วัน ฤทธิ์ชะลอความชราของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสารสกัดสเต็มเซลล์ข้าว กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Oral Presentation
1180 สดุดี สุพรรณไพ การพัฒนานวัตกรรมข้าวสู่การเกษตรแบบยั่งยืน กลุ่มเศรษฐกิจ สังคม และการตลาดข้าว Oral Presentation
1315 เฉลิมชัย หล่อวงศ์ตระกูล การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด กลุ่มเศรษฐกิจ สังคม และการตลาดข้าว Oral Presentation
1174 จันทร์จิรา โรหิตเสถียร การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ปริมาณอมิโลส กลุ่มเศรษฐกิจ สังคม และการตลาดข้าว Oral Presentation
1160 ธานี ศรีวงศ์ชัย ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการจัดการปลูกข้าว กลุ่มเศรษฐกิจ สังคม และการตลาดข้าว Oral Presentation
1370 อโนมา ดงแสนสุข การตอบสนองของอุณหภูมิต่อประสิทธิภาพการสังเคราะห์ด้วยแสงของระบบแสง 2 ในข้าวต่างพันธุ์ กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1354 สุมิตานันท์ จันทะบุรี ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้ลักษณะสัณฐานวิทยาเมล็ด กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1351 จาริณีย์ ขวัญแก้ว การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารกลับของใบธงหลังระยะออกดอกในพันธุ์ข้าวไทย กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1344 ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ ทรานสคริปโทมิกส์ของข้าวพันธุ์ไทยภายใต้ภาวะเครียดจากความเค็ม กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1340 วราภรณ์ แสงทอง การศึกษาพันธุ์ขั้นต้นของสายพันธุ์ข้าวที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1329 ฉันทมาศ เชื้อแก้ว การประเมินความต้านทานโรคขอบใบแห้งและการตรวจสอบเครื่องหมายโมเลกุล ช่วยคัดเลือกยีน xa5, Xa21 และ xa33 ในสายพันธุ์พ่อแม่เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเจ้าหอมต้านทานโรคขอบใบแห้ง Evaluation of bacterial leaf blight resistance and marker-assisted selection for xa5, xa กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1327 สุรีพร เกตุงาม การประเมินประสิทธิภาพการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกลักษณะความหอม และคุณภาพการหุงต้มในข้าวเจ้าหอมสายพันธุ์ดีเด่น BC2F4 Validation of marker-assisted selection for grain aroma and cooking quality in elite BC2F4 rice lines กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1325 สุรีพร เกตุงาม การประเมินประสิทธิภาพการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกลักษณะต้านทาน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงดีเด่น F4 ที่มี QBph3 Validation of marker-assisted selection for brown planthopper resistance in elite F4 introgression rice lines carrying กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1322 สาธิต มิตรหาญ การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่ทนทานต่อแมลงบั่วและไม่ไวต่อช่วงแสง โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1318 สุภาพร จันทร์บัวทอง การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตและเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม ระบบ 2 สายพันธุ์ กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1310 เดชอุดม ปามุทา ลักษณะทางสรีรวิทยาของสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ได้รับชิ้นส่วน QTL ทนแล้ง เมื่อได้รับสภาวะเครียดเค็มและแล้ง กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1307 วารี เหล่าเพิ่มสุข การศึกษาความหลากหลายของเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ (Pyricularia oryzae) ของประเทศไทยที่เก็บรวบรวมใหม่ กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1306 ชลธิรา แสงศิริ การประเมินลักษณะและตรวจคัดความทนแล้งของเชื้อพันธุกรรมข้าวโดยอาศัยน้ำฝนในจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1302 เพ็ญนภา ตันเซียน การสำรวจยีนก่อโรคของประชากรเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ในประเทศไทยโดยใช้ ข้าวคู่แฝดที่มียีนต้านทานเดี่ยว กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1291 ปวีณา เตจาคำ การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่สูงของประเทศไทย กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1289 เบญจมาภรณ์ วังแก้ว การประเมินปริมาณความเข้มข้นซิลิคอนของข้าวไทย 2 สายพันธุ์ กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1264 วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี การประเมินประสิทธิภาพของตำแหน่งต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในประชากรข้าวที่พัฒนาจากพันธุ์ปทุมธานี 1 กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1263 วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1254 ธัญญา วิริยา ความหลากหลายของลักษณะข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่สูงจากภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย Phenotypic Diversity of Highland Local Rice Varieties from Northern Thailand กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1253 สิรินทร์ กุลเสวกกุล ความหลากหลายของลักษณะทางสัณฐานและพืชไร่ของข้าวพื้นเมืองที่สูงจากกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของประเทศไทย Morphological and Agronomic Traits Diversity of Highland Local Rice from Ethnic Groups in Northern Thailand กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1251 ปฐมาภรณ์ มาสุด ความสามารถในการยืดปล้องของข้าวป่าสามัญภายใต้สภาพน้ำลึก กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1248 ภัคจิรา จันทร์อินทร์ การประเมินลักษณะทางคุณภาพของเมล็ดข้าวหอมพื้นเมืองที่สูงของประเทศไทย กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1238 กานต์พิชชา สายคำฟู การประเมินคุณภาพเมล็ดในข้าวเหนียวพื้นเมืองที่สูงของประเทศไทย กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1192 ศรีสวัสดิ์ ขันทอง การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเหนียวให้ทนน้ำท่วมฉับพลันและมีเมล็ดข้าวเปลือกสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือกร่วมกับลักษณะปรากฏ กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1187 พีระณัฐ ทองยศ การกระจายตัวทางพันธุกรรมของประชากรชั่วที่ 2 ที่ได้จากคู่ผสมระหว่างข้าวพันธุ์โคชิฮิคาริ และปทุมธานี กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1185 รวิพร บวชชี การปรับปรุงพันธุ์ข้าวพิษณุโลก2 ให้ทนร้อนในระยะเจริญพันธุ์โดยวิธีการผสมกลับ กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1183 อนุชาติ คชสถิตย์ การคัดเลือกข้าวทนแล้งระยะเจริญเติบโตทางลำต้นในพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1175 ศิริภา กออินทร์ศักดิ์ การทดสอบความต้านทานโรคไหม้ในสายพันธุ์ปรับปรุง กข 6 ที่มียีนต้านทาน ต่อเชื้อสาเหตุที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์ปรับปรุงต้านทานโรคไหม้ กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1169 ศิริพร กออินทร์ศักดิ์ การพัฒนาพันธุ์ข้าวผลผลิตสูง ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้านทานโรคขอบใบแห้งโดยการรวมยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง xa5 Xa21 และ xa33 โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก (MAS) กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1156 พิชญ์ธวิศ สรรพโรจน์พัฒนา Root Architecture Graphic โปรแกรมสำหรับการศึกษาสถาปัตยลักษณ์รากข้าว กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1155 พรรวี ม่วงสาร ขนาดเมล็ดของลูกผสมชั่วที่ 1 จากการผสมระหว่างข้าวกลุ่มต่าง ๆ กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1153 นฤมล มาพริก สมรรถนะการผสมและความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของสายพันธุ์ TGMS ที่พัฒนาขึ้นจากข้าวไทยในข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1130 อนุชิตา รัตนรัตน์ การพัฒนาสายพันธุ์แม่ที่มีเพศผู้เป็นหมันที่ควบคุมด้วยปฏิกิริยาร่วมระหว่าง พันธุกรรมในนิวเคลียสและไซโตพลาสซึม กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1125 รุ่งนภา แสนเสนาะ เทคนิคการจัดการสำหรับการผสมข้ามพันธุ์ข้าว กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1124 อุษณีย์ ไวยเลิศ การประเมินพันธุกรรมของข้าวโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอแบบ เอสเอสอาร์และเอเอฟแอลพีเพื่อการจัดกลุ่ม กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1119 ชเนษฎ์ ม้าลำพอง ศักยภาพการติดเมล็ดและลักษณะอื่นๆ ของข้าวพันธุ์ทนร้อน M9962 และ N22 ที่อยู่ในสภาพเครียดจากความร้อนในระยะเจริญพันธุ์ กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1118 ชเนษฎ์ ม้าลำพอง ผลของสภาวะเครียดจากความเค็มต่อลักษณะบางประการในระยะเจริญพันธุ์ของพันธุ์เจ้าหอมนิล กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1117 ชเนษฎ์ ม้าลำพอง การคัดกรองประชากรข้าวสายพันธุ์กลายขนาดใหญ่สำหรับความสามารถในการติดเมล็ดในสภาพเครียดจากความเค็มในระยะเจริญพันธุ์ กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1116 ชเนษฎ์ ม้าลำพอง การถ่ายทอดลักษณะการติดเมล็ดและลักษณะอื่นๆ ในสภาพเครียดจากความร้อนในระยะเจริญพันธุ์ของประชากรที่กระจายตัวในลูกชั่วที่ 2 กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1109 พีรพล ม่วงงาม การศึกษาลักษณะของข้าวป่าและพืชสกุลใกล้เคียงเพื่อลดผลกระทบจากอุณหภูมิสูงในระยะผสมเกสร กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1148 ธนกร วังสว่าง การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานโรคไหม้โดยใช้พันธุกรรมความต้านทาน กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1295 รุ่งอรุณ พูนสิน การทดสอบความต้านทานโรคไหม้ในข้าวพื้นเมืองไทยพันธุ์ห้วย (GS19769) กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1300 จิรณัทฐ์ เตชะรัง การรับรองพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลาย ปรับปรุงพันธุ์โดยเทคนิคลำไอออน สู่ไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1305 ชลธิรา แสงศิริ การวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองของไทย กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1345 พัชราภรณ์ รักชุม การประเมินความทนร้อน ทนแล้ง และร้อนควบแล้งของพันธุ์ข้าวรับรองในระยะเจริญพันธุ์ กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว Poster Session
1324 สมพร หงษ์กง การทดสอบระบบถอนต้นกล้าในถาดเพาะกล้านาโยน กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว Poster Session
1312 กัญญ์กุลณัช คำปวง อิทธิพลของแคดเมียมในดินต่อการสะสมแคดเมียมและสังกะสีในเมล็ดข้าว 3 พันธุ์ กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว Poster Session
1285 กัลยา ประกอบทรัพย์ การเพาะเลี้ยง การเพิ่มปริมาณเชื้อ และปลูกเชื้อ Ustilaginoidea virens เชื้อสาเหตุโรคดอกกระถินของข้าว กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว Poster Session
1266 นิตยา รื่นสุข การพัฒนารูปแบบการผลิตข้าวแบบครบวงจรโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว Poster Session
1265 นิตยา รื่นสุข การพัฒนาเทคโนโลยีทางเลือกในการผลิตข้าวเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว Poster Session
1195 ดวงพร วิธูรจิตต์ การทดสอบเทคโนโลยีการปรับพื้นที่นาด้วยเลเซอร์ กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว Poster Session
1166 กิติยา แก้วเหล็ก “Rice เวลา” แอปพลิเคชั่นเพื่อการวางแผนและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกข้าว กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว Poster Session
1159 รัตติกาน เกิดผล โดรนเพื่อการวางแผน และการจัดการแปลงข้าว กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว Poster Session
1311 รัตติรส เชียงสิน การควบคุมทางชีววิธีของเชื้อรา Bipolaris oryzae โดยแบคทีเรีย Bacillus subtilis และการพัฒนาสูตรคลุกเมล็ดข้าว กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว Poster Session
1434 วนิดา วัฒนพายัพกุล การทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ที่ได้จากการใส่ปุ๋ยคอกมูลไก่และปุ๋ยน้ำหมักมูลสุกร กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว Poster Session
1301 วาสนา ภานุรักษ์ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมของข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองเพื่อเพิ่มมูลค่าในจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว Poster Session
1181 สดุดี สุพรรณไพ ระบบลดความชื้นในโรงสีข้าวต่อการใช้พลังงาน กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว Poster Session
1389 จิรภา พงษจันตา อิทธิพลของพื้นที่ปลูกข้าวที่มีต่อปริมาณแร่ธาตุ และ คุณภาพการหุงต้มของข้าวกล้องที่ปลูก ในเขตธารน้ำแร่แจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง Influent of Rice Growing Area on Mineral Content and Cooking Quality of Brown Rice Grown in Chaeson Mineral Water Area กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว Poster Session
1304 เจษฏา ทิพยะสุขศรี การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองในเขตพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว Poster Session
1375 เทวร้ตน์ ตรีอำนรรค การพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเทคนิคสเปาเต็ดเบด กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และโลจิสติกส์ Poster Session
1319 จักรมาส เลาหวณิช โรงงานต้นแบบอบแห้งข้าวเปลือกด้วยรังสีอินฟราเรด กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และโลจิสติกส์ Poster Session
1290 ธนพงค์ แสนจุ้ม การพัฒนาเครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และโลจิสติกส์ Poster Session
1279 ประกอบกิจ ดังไธสง การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องนวดข้าวขนาดเล็กและเครื่องลดความชื้นข้าวพร้อมกันหลายกระบะ กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และโลจิสติกส์ Poster Session
1275 ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ การพัฒนาเครื่องคัดแยกกรวดในกระบวนการสีข้าวขนาดเล็ก กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และโลจิสติกส์ Poster Session
1261 ศุมาพร เกษมสำราญ การถ่ายทอดเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้สำหรับการจำแนกพันธุ์ข้าวและ วิเคราะห์ความชื้นในข้าว กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และโลจิสติกส์ Poster Session
1247 กฤษณา สุดทะสาร ผลกระทบจากการฆ่ามอดด้วยเครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกร่วมกับกระบวนการผลิตข้าวสารต่อคุณภาพและสารหอมของข้าวหอมมะลิ กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และโลจิสติกส์ Poster Session
1362 ฤทธิรงค์ แจ้งอิ่ม การวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อควบคุมประสิทธิภาพการไหลเวียนสินค้าและบริการของสหกรณ์การเกษตรพิมาย กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และโลจิสติกส์ Poster Session
1164 สุนันทา วงศ์ปิยชน เครื่องมือตรวจสอบความหอมของข้าวแบบพกพา กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และโลจิสติกส์ Poster Session
1126 นฤมล มาพริก การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ขนาดเมล็ดข้าวจากภาพถ่าย Development of Image Analysis Program for Rice Grains Size กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และโลจิสติกส์ Poster Session
1303 นิรวิทธ์ เพียราษฏร์ การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และโลจิสติกส์ Poster Session
1294 สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ การพัฒนาเครื่องทำความสะอาดและคัดข้าวพันธุ์คุณภาพ กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และโลจิสติกส์ Poster Session
1369 ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล Effect of Plasma Treatment on Properties of Kum Doi Saket and Hom Nil Rice กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Poster Session
1367 แคทรียา สุทธานุช การเพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพโพรไบโอติกและเวชสำอางจากผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการหมักข้าวฮางงอกและข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381 กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Poster Session
1365 จิรายุส วรรัตน์โภคา การพัฒนาแป้งและแป้งดัดแปรจากข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์และการประยุกต์ใช้ในอาหาร Development of flour and modified flour from Tungsumrit Jasmine rice and their application in food กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Poster Session
1361 สุภัทร์ ไชยกุล ผลของการดัดแปรโดยเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสต่อคุณสมบัติทางกายภาพของแป้งข้าว กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Poster Session
1332 สุภัทร์ ไชยกุล การพัฒนาเครื่องดื่มข้าวกล้องสินเหล็กโปรตีนสูง ชนิดยูเอชที กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Poster Session
1314 เบญจภรณ์ ปาวิน วิธีเตรียมผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยสาร 2-อะเซทิล-1-พิวโรลีนจากสารสกัดใบเตยในรูปที่ถูกห่อหุ้มสำหรับใช้เป็นวัตถุแต่งกลิ่นอาหาร กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Poster Session
1298 วาสนา ภานุรักษ์ คุณค่าทางโภชนาการข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ในจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Poster Session
1284 รอมสรรค์ เศะ การสำรวจและพัฒนาสูตรมาตรฐานของขนมอาซูรอสำเร็จรูป กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Poster Session
1273 พิมพ์ภัค ภูมาศ ประสิทธิผลของเจลข้าวบรรจุยาต้านเชื้อราเพื่อใช้ในช่องปาก Efficacy of Rice Gel Containing Antifungal Drug for Oral Application กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Poster Session
1270 ศิริพร โอโกโนกิ ผลของสายพันธุ์ข้าวต่อสมบัติเคมีกายภาพของเจลข้าว กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Poster Session
1269 ศิริพร โอโกโนกิ ผลของสายพันธุ์ข้าวต่อเจลข้าวยาชาสำหรับใช้ในช่องปาก กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Poster Session
1267 อัจฉรียา แก้วปินตา ผลของสายพันธุ์ข้าวต่อเจลข้าวบรรจุคาร์บาไมด์เปอร์ออกไซด์ Effect of Rice Varieties on Rice Gels Containing Carbamide Peroxide กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Poster Session
1252 ภิรมณ ปอกกันทา การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและการใช้เทคโนโลยีพลาสมาในการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องงอกพันธุ์ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 และสันป่าตอง 1 กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Poster Session
1242 จินตนา สัตยาศัย ผลของข้าวเจ้าดำพันธ์เมล็ดฝ้ายต่อความจำ ในสัตว์ทดลอง กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Poster Session
1215 ปิยฉัฏร ช่วยสีนวล การพัฒนาวัสดุปิดแผลสองชั้นจากโพลิเมอร์ธรรมชาติผสมสารสกัดจากข้าวและน้ำมันหอมระเหยเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Poster Session
1150 สุภกาญจน์ พรหมขันธ์ การใช้แป้งข้าวฮางทดแทนในผลิตภัณฑ์ขนมอบ กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Poster Session
1085 ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากข้าวก่ำ ผสมผลไม้ สมุนไพร และการยอมรับของผู้บริโภค กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Poster Session
1388 นิรมล อุตมอ่าง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวไรซ์เบอรี่ กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Poster Session
1366 จิรดา สิงขรรัตน์ สารเคลือบสูตรน้ำจากข้าว เพื่อการควบคุมการสุก ลักษณะผิวของเปลือก และเพิ่มช่วงเวลาการเก็บมังคุตหลังเก็บเกี่ยว กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Poster Session
1293 สิทธิเดช ยอดพิทักษ์ ประโยชน์ของพลาสมาเย็น เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องงอก กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Poster Session
1280 พวงพรภัสสร์ วิริยะ แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ของสหกรณ์การเกษตรพิมายจำกัด กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Poster Session
1224 จินตนา สัตยาศัย สารสกัดข้าวเหนียวดำพันธ์ลืมผัวเพิ่มการบีบตัวของทางเดินอาหาร และลดการอักเสบของลำไส้ใหญ่ ในสัตว์ทดลอง กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Poster Session
1206 มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบเครื่องตรวจวัดประเมินคลอโรฟิลล์และไนโตรเจนในใบข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Poster Session
1091 จิรภา พงษ์จันตา อิทธิพลของพื้นที่ปลูกข้าวที่มีต่อปริมาณแร่ธาตุ และ คุณภาพการหุงต้มของข้าวกล้อง กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Poster Session
1274 อังศุธรย์ วสุสัณห์ ผลของโครงสร้างละเอียดของสตาร์ชต่อสมบัติในการย่อย ในข้าวพันธ์ กข53 และพิษณุโลก80 ข้าวดัชนีน้ำตาลปานกลาง กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Poster Session
1333 ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ การประยุกต์ใช้ไมโครอิมัลชันกักเก็บสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทยในผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Poster Session
1320 ชมภุนุช ฆ้องลา การผลิตผลิตภัณฑ์โปรตีนไฮโดรไลเสทผงจากรำข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ กลุ่มการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป Poster Session
1249 สาวินีย์ ธานีกุล การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระบบการผลิตข้าวเหนียวแบบดั้งเดิมและระบบการผลิตข้าวเหนียวแบบแปลงใหญ่ ของเกษตรกรตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร กลุ่มเศรษฐกิจ สังคม และการตลาดข้าว Poster Session
1234 นริศรา จำรูญวงษ์ การบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว จังหวัดชัยนาท กลุ่มเศรษฐกิจ สังคม และการตลาดข้าว Poster Session
1173 รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม การพัฒนาคลินิกดินบางน้ำเปรี้ยวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเศรษฐกิจ สังคม และการตลาดข้าว Poster Session
1147 บุรินทร์ ธัญน้อม การประยุกต์ใช้ระบบจัดการข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์กับข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์ข้าว กลุ่มเศรษฐกิจ สังคม และการตลาดข้าว Poster Session
1331 ประทานทิพย์ กระมล ทางเลือกพืชหลังการทำนาในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย กลุ่มเศรษฐกิจ สังคม และการตลาดข้าว Poster Session
1244 เชาวนา เพชรรัตน์ การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองและการยอมรับของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน กลุ่มเศรษฐกิจ สังคม และการตลาดข้าว Poster Session
1328 ศุภษร แผ่นอก กระบวนการวิจัยเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพการ ผลิตข้าวของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัดและเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์จังหวัดนครราชสีมา ด้วยบัญชีต้นทุน กลุ่มเศรษฐกิจ สังคม และการตลาดข้าว Poster Session