วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

เวลา กิจกรรม

08.00-09.30 น.

ลงทะเบียน

09.30-10.15 น.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “อนาคตข้าวไทยทำไมต้อง Thailand 4.0”

10.15-12.00 น.

เสวนาในหัวข้อ เรื่อง “Rice Innovation”

  • ข้าวกับ โภชนะเภสัช (nutraceutical)
  • ข้าวกับ เวชสำอาง
  • ข้าวกับการพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ข้าวกับนวัตกรรมการผลิต

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

15.00-16.00 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน
เปิดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๕

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

เวลา กิจกรรม

08.00-09.30 น.

ลงทะเบียน

09.30-10.30 น.

การบรรยายพิเศษ

  • ทิศทางงานวิจัยด้านข้าวในภาพรวมและตลาดข้าวในอนาคต

10.30-12.00 น.

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ช่วงที่ 1) (นำเสนอหัวข้อละ 20 นาที)

ห้อง 1 กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าว
บรรยายพิเศษ
ทิศทางงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์
ห้อง 2 กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว
บรรยายพิเศษ
ทิศทางงานวิจัยด้านการผลิต
ห้อง 3 กลุ่มนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าและการแปรรูป
บรรยายพิเศษ
ทิศทางงานวิจัยด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่า
ห้อง 4 กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
บรรยายพิเศษ
ทิศทางงานวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ การแปรรูปและเพิ่มมูลค่า

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.20 น.

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ช่วงที่ 2) (นำเสนอหัวข้อละ 20 นาที)

ห้อง 1 กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าว
ห้อง 2 กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว
ห้อง 3 กลุ่มนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าและการแปรรูป
ห้อง 4 กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์

16.20-16.30 น.

พิธีมอบรางวัล/ส่งมอบเจ้าภาพครั้งต่อไป