วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

เวลา กิจกรรม

08.30-09.30 น.

ลงทะเบียน

09.30-10.15 น.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “อนาคตข้าวไทยทำไมต้อง Thailand 4.0” โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10.15-12.00 น.

เสวนาในหัวข้อ เรื่อง “Rice Innovation”

  • ข้าวกับ โภชนะเภสัช (nutraceutical) โดย รศ. ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ข้าวกับ เวชสำอาง โดย คุณสมประสงค์ พยัคฆพันธ์ ประธานคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย
  • ข้าวกับการพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ข้าวกับนวัตกรรมการผลิต โดย นายวัลลภ มานะธัญญา ผู้ประกอบการ บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

15.00-16.00 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุม วิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5
พร้อมทรงตัดแพรเปิดนิทรรศการและทอดพระเนตรนิทรรศการ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

เวลา กิจกรรม

08.30-09.30 น.

ลงทะเบียน

09.30-10.30 น.

การบรรยายพิเศษ

  • ทิศทางงานวิจัยด้านข้าวในภาพรวมและตลาดข้าวในอนาคต โดย รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์

10:30-11:00 น.

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ช่วงที่ 1) (นำเสนอหัวข้อละ 20 นาที)

ห้อง 1 กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าว
บรรยายพิเศษ
ทิศทางงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์
โดย ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
ห้อง 2 กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว
บรรยายพิเศษ
ทิศทางงานวิจัยด้านการผลิต
โดย นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น กรมการข้าว
ห้อง 3 กลุ่มนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าและการแปรรูป
บรรยายพิเศษ
ทิศทางงานวิจัยด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่า
โดย ดร.วราทัศน์ วงศ์สุรไกร บริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด
ห้อง 4 กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
บรรยายพิเศษ
ทิศทางงานวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ การแปรรูปและเพิ่มมูลค่า
โดย นายวัลลภ มานะธัญญา ผู้แทนจากสมาคม ผู้ส่งออกข้าว

11.00-12.00 น.

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (นำเสนอหัวข้อละ 20 นาที)

ห้อง 1 กลุ่มการปรับปรุงพันธุ์ข้าว (3 เรื่อง)
ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล
ประธาน
นายอตินิสภ์ ตำนานทอง
เลขานุการ
ห้อง 2 กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว
(3 เรื่อง)
นายสุนิยม ตาปราบ ประธาน
นางสาวอุมารินทร์ โฉมเฉิด
เลขานุการ
ห้อง 3 กลุ่มนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าและการแปรรูป (3 เรื่อง)
ดร.วารุณี วารัญญานนท์
ประธาน
นางสาวกนกวรรณ ขับนบเลขานุการ
ห้อง 4 กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ (3 เรื่อง)
นางดารา เจตนะจิตร
ประธาน
นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญทองเลขานุการ

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (นำเสนอหัวข้อละ 20 นาที)

ห้อง 1 (7 เรื่อง)
ห้อง 2 (4 เรื่อง)
ห้อง 3 (5 เรื่อง)
ห้อง 4 กลุ่มเศรษฐกิจ สังคม การตลาด และกลุ่ม การส่งเสริม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี (7 เรื่อง)
รศ.สมพร อิศวิลานนท์
ประธาน
นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญทองเลขานุการ ์

16.20-16.30 น.

1. พิธีมอบรางวัล
1.1 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรบาย 5 กลุ่มเรื่อง จำนวน 5 รางวัล
1.2 รางวัลการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย 1) รางวัลจากการพิจารณาของกรรมการ 1 รางวัล และรางวัลจากการให้คะแนนของผู้ชม 1 รางวัล
2. พิธีส่งมอบเจ้าภาพครั้งต่อไป