วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

เวลา กิจกรรม

08.00-09.30 น.

ลงทะเบียน

09.30-10.15 น.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “อนาคตข้าวไทยทำไมต้อง Thailand 4.0”

10.15-12.00 น.

เสวนาในหัวข้อ เรื่อง “Rice Innovation”

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.45 น.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ข้าวครบวงจร”

15.00-16.00 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

เวลา กิจกรรม

08.00-09.30 น.

ลงทะเบียน

09.30-10.30 น.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง

  • ทิศทางงานวิจัยด้านข้าวในภาพรวม
  • เศรษฐกิจและตลาดข้าวในอนาคต

10.30-12.00 น.

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ช่วงที่ 1)

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.20 น.

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ช่วงที่ 2)

16.20-16.30 น.

พิธีมอบรางวัล/ส่งมอบเจ้าภาพครั้งต่อไป