คลัสเตอร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

โดยแบ่งออกเป็น 3 กรอบการวิจัย ดังนี้

  • 1. การวิจัยพื้นฐานและต้นน้ำ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ฐานข้อมูล แบบจำลอง และเทคนิคต่างๆ ในการพยากรณ์ น้ำฝน น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน รวมถึงการวิจัยเรื่องวัฏจักรน้ำ สมดุลน้ำ การจัดสรรน้ำ การพื้นฟูแหล่งน้ำและระบบนิเวศ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
  • 2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการบริหารและจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งภาคการเกษตร การผลิต การบริโภค อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกัน/ลดความเสี่ยงและความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อทรัพยากรน้ำ
  • 3. การเสริมสร้างและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น
  • เป้าหมาย

    “เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฯ น้ำ 20 ปี มุ่งเน้นการแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเสีย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เสริมสร้างและสนับสนุนกลไกในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพอย่างสมดุล ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น”

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ