คลัสเตอร์ข้าว

ภายใต้กรอบการวิจัยวิจัยดังนี้

  • 1. การพัฒนาเกษตรกร พัฒนาการรวมกลุ่ม เน้นการใช้เทคโนโลยีร่วมกับการทำเกษตรแบบประณีต
  • 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลผลิต พัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การปรับปรุงพันธุ์ข้าวและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตร
  • 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากข้าวและผลพลอยได้
  • 4. นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวและการส่งเสริมด้านการตลาด เสนอแนะข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและมาตรการส่งเสริมด้านการตลาด
  • เป้าหมาย

    “เพื่อให้ชาวนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง ลดการพึ่งพาจากภาครัฐ อีกทั้งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของข้าวไทยให้เป็นที่รับรู้และยอมรับในตลาดโลก ภายใต้กรอบการวิจัยวิจัยดังนี้”

ข้าว