คลัสเตอร์พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และข้าวโพด)

โดยแบ่งออกเป็น 5 กรอบการวิจัยดังนี้

  • 1. การวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือแนวทางประกอบการจัดทำนโยบาย และปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
  • 2. การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อให้ได้พันธุ์พืชใหม่ ที่มีศักยภาพทางการตลา
  • 3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตพืช เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับเกษตรกร และลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อภาคการเกษตร
  • 4. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และหรือโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร
  • 5. การส่งเสริม และขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อนำเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาแล้วไปถ่ายทอดให้เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร
  • เป้าหมาย

    “เพื่อให้เกษตรกรไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบนฐานการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มโอกาสการแข่งขันสินค้าเกษตรไทยกับประเทศคู่ค้า หรือประเทศคู่แข่ง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดในภูมิภาคอาเซียน และตลาดโลก”

พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และข้าวโพด)