คลัสเตอร์ปาล์มน้ำมัน

สวก. จึงมุ่งเป้าพัฒนางานวิจัย ให้สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาครัฐ 4 กรอบ ดังนี้

 • 1. กรอบการวิจัยด้านการศึกษานโยบายอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มที่เป็นระบบ
  • ผลัดกัน พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันให้มีผลบังคับใช้
  • การบริหารจัดการที่เป็นธรรม ขยายตลาดผลิตภัณฑ์
 • 2. กรอบการวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน
  • การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันต่อไร่
  • การลดต้นทุนการผลิต
  • การส่งเสริมการทำปาล์มคุณภาพเพื่อเพิ่มอัตราการสกัดน้ำมัน
  • แนวทางการปลูกทดแทน ปลูกพืชเสริม
 • 3. กรอบการวิจัยการกําหนดมาตรฐาน คุณภาพและการจัดการแต่ละขั้นตอน
  • การพัฒนามาตรฐานตลอดห่วงโซ่อุปทานให้มีมาตรฐานสากล
 • 4. กรอบการวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปขั้นสูงด้วยกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery) และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขั้นปลายน้ำ
  • การเพิ่มช่องทางการใช้น้ำมันปาล์มให้เพิ่มมากขึ้น
  • การพัฒนากระบวนการเพิ่มสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซล
  • การพัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลขั้นต้น และขั้นสูง
 • เป้าหมาย

  “มุ่งเน้นให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ปี 2560-2579 ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านนวัตกรรม ด้านมาตรฐาน ด้านพลังงาน ด้านการตลาด และด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้งานวิจัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และตอบสนองการแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบ”

ปาล์มน้ำมัน