คลัสเตอร์สมุนไพรไทย

โดยแบ่งออกเป็น 5 กรอบการวิจัย ดังนี้

  • 1. การวิจัยสมุนไพรไทยที่ใช้ในมนุษย์ ได้สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อป้องกัน รักษาโรค ตลอดจนด้านสุขภาพความงาม มีโอกาสขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
  • 2. การวิจัยสมุนไพรไทยที่ใช้ในสัตว์ ได้สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพและการเจริญเติบโต พร้อมทั้งการรักษาโรคในสัตว์เศรษฐกิจ
  • 3. การวิจัยสมุนไพรไทยที่ใช้ในพืช ได้สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตในพืชโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ
  • 4. การสร้างมาตรฐานสมุนไพรไทยและตำรับสมุนไพรไทย ได้มาตรฐานสมุนไพรไทยและตำรับสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • 5. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมุนไพร ได้เทคโนโลยีที่สามารถส่งเสริมการผลิตสมุนไพรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร
  • 6. การวิจัยเชิงนโยบาย ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการตลาดสมุนไพร และด้านการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ระดับประเทศ เช่น ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน และไพล
  • เป้าหมาย

    “เพื่อวิจัยและพัฒนาต่อยอดสมุนไพรไทยในด้านการรักษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและภาคเศรษฐกิจต่างๆ ตลอดจนขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้เป็นการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร ทำให้เกิดความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป ”

สมุนไพรไทย