คลัสเตอร์อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า

ประเด็นวิจัย

  • กรอบงานวิจัยที่ 1 ด้านความมั่นคงอาหาร เน้นการวิจัยเพื่อให้เกิดแนวทางบริหารจัดการ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี สำหรับการพัฒนาให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ โดยสนับสนุนการเพิ่มผลผลิต ลดการสูญเสีย ลดต้นทุน พัฒนาการตลาดและกระจายอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนต้องมีอาหารบริโภคที่เพียงพอมีคุณภาพความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ และพร้อมรองรับการเกิดภาวะวิกฤตต่างๆ
  • กรอบงานวิจัยที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำ (การผลิต) กลางน้ำ(การแปรรูป) และปลายน้ำ (การตลาด)
  • กรอบงานวิจัยที่ 3 ด้านอาหารศึกษา เน้นการศึกษาและวิจัยน เทคโนโยลี นวัตกรรมเพื่อให้ประชนชนและชุมชนมีความรู้และสามารถปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อโภชนาการและสุขภาวะที่ดีทั้งในชนบทและในเมือง และรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกในด้านต่างๆ
  • li>กรอบงานวิจัยที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ เน้นการศึกษาและวิจัยเพื่อสร้างกลไก ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือร่างข้อเสนอกฎหมาย รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านอาหาร (big data management) เพื่อความมั่นคงด้านอาหารของประเทศและสอดคล้องกับสากล เหมาะสมกับการปฏิบัติโดยเน้นการมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

    เป้าหมาย

    ประเทศไทยมีปริมาณอาหารที่เพียงพอ ประชาชนเข้าถึงได้ มีคุณค่าทางด้านโภชนาการและปลอดภัย สามารถสร้างความปลอดภัยและมูลค่าเพิ่มด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งเกิดกลไกในการผลักดันในด้านการบริหารจัดการอาหารของประเทศในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง

อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า