คลัสเตอร์สัตว์เศรษฐกิจ

โดยแบ่งออกเป็น 5 กรอบการวิจัย ดังนี้

  • 1. การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต ได้กระบวนการหรือนวัตกรรมการผลิต/บริหารจัดการสัตว์เศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังคม เศรษฐกิจ และผู้บริโภค และใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิต
  • 2. การวิจัยด้านโภชนาการในสัตว์ ได้วัตถุดิบและนวัตกรรมในการผลิตอาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพสูงและพัฒนาการทำโภชนาการในสัตว์แบบแม่นยำ (precision animal nutrition)
  • 3. การวิจัยด้านสุขภาพและความปลอดภัย ได้ยา ชีวภัณฑ์ และชุดทดสอบแบบรวดเร็วในกระบวนการ ควบคุม ป้องกัน วินิจฉัย และชันสูตร โรคระบาดในสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ
  • 4. การวิจัยด้านการจัดการผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์เศรษฐกิจ ได้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์เศรษฐกิจจนถึงการแปรรูปทั้งกระบวนการ ตลอดจนการตรวจสอบย้อนกลับและมาตรฐานสินค้าของผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เศรษฐกิจ
  • 5. การวิจัยเชิงกลยุทธ์และเชิงนโยบาย ได้กลยุทธ์และนโยบาย เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงกฎระเบียบและเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ
  • เป้าหมาย

    “เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์เศรษฐกิจทั้งภาคปศุสัตว์และประมง ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิต และเกิดแนวทางหรือทิศทางการแก้ไข ปัญหา และกำหนดกรอบการวิจัยเตรียมการเพื่อรองรับปัญหาในอนาคต รวมถึงการสร้างโอกาสการตลาด”

สัตว์เศรษฐกิจ