การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกรอบการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 และแนะนำเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ถูกต้อง รวมทั้งเป็นการชี้แจงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ในการรับข้อเสนอโครงการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสในการซักถามผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ และถูกต้องตามเงื่อนไข โดย สวก. หวังว่าการจัดประชุมในครั้งนี้จะเป็นการทำความเข้าใจให้กับนักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์ สวก. ทำให้ได้ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

กรอบการวิจัย