โครงการฝึกอบรม

ปฏิทินโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2562 click Download
ลำดับ ชื่อหลักสูตร จำนวน วันที่ปิดรับสมัคร ระยะเวลาในการอบรม สถานะ ดูรายละเอียด
1 หลักสูตร เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 5 25 11 ธันวาคม 2561 20-21 ธันวาคม 2561 ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

2 หลักสูตร เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 4 25 05 พฤศจิกายน 2561 15-16 พฤศจิกายน 2561 ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

3 หลักสูตร ประเมินผลกระทบจากงานวิจัยอย่างไรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รุ่นที่ 2 30 19 ตุลาคม 2561 29-31 ตุลาคม 2561 (3 วัน) ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

4 หลักสูตร งานวิจัยกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 7 20 10 ตุลาคม 2561 18-19 ตุลาคม 2561 (2 วัน) ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

5 หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อบริหารจัดการประมงทะเลสาหรับนักวิจัย 30 20 สิงหาคม 2561 วันที่ 28-30 สิงหาคม 61 3 (3วัน) ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

6 หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อพิชิตทุนศึกษาและฝึกอบรม 25 08 สิงหาคม 2561 วันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 (2 วัน) ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

7 หลักสูตร สร้างกรอบแนวคิดเพื่อพิชิตทุนวิจัย 30 13 มีนาคม 2561 16-18 พ.ค.61 (3 วัน) ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

8 หลักสูตร การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6 30 13 มีนาคม 2561 18-20 เม.ย.61 (3 วัน) ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

9 หลักสูตร งานวิจัยกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 6 20 12 มีนาคม 2561 21-22 มี.ค.61 (2 วัน) ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

10 หลักสูตร ประเมินผลกระทบจากงานวิจัยอย่างไรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 30 02 มีนาคม 2561 30-31 พ.ค. และ 1 มิ.ย.61 (3 วัน) ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

11 หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 4 20 06 กุมภาพันธ์ 2561 20-21 ก.พ.61 (2 วัน) ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

12 หลักสูตร ก้าวทันกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชสำหรับงานวิจัย 30 20 มกราคม 2561 29 มิ.ย.61 (1 วัน) ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

13 หลักสูตร การคิดเชิงระบบ (Systems thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 7 30 03 มกราคม 2561 15-16 ม.ค.61 (2 วัน) ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

14 หลักสูตร เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3 30 01 ธันวาคม 2560 13-14 ธ.ค.60 (2 วัน) ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

15 หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 3 20 10 ตุลาคม 2560 3-5 พ.ย.60 (3 วัน) ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ