สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | โครงการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม

เอกสารประกอบการบรรยาย ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ลำดับ ชื่อหลักสูตร จำนวน วันที่ปิดรับสมัคร ระยะเวลาในการอบรม สถานะ ดูรายละเอียด
1 หลักสูตร การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 11 50 04 กุมภาพันธ์ 2563 4-6 มีนาคม 2563 ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

2 หลักสูตร การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 10 50 30 มกราคม 2563 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

3 หลักสูตร การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 9 50 22 มกราคม 2563 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

4 หลักสูตร เทคนิคการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยอย่างไรให้สำเร็จ 200 20 มกราคม 2563 3 กุมภาพันธ์ 2563 ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

5 หลักสูตร การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 8 50 24 ธันวาคม 2562 15-17 มกราคม 2563 ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

6 หลักสูตร การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย สวก. 250 30 พฤศจิกายน 2562 18-20 ธันวาคม 2562 ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

7 หลักสูตร เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 6 30 25 พฤศจิกายน 2562 12-13 ธันวาคม 2562 ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

8 หลักสูตร ประกันคุณภาพผลทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อการยกระดับงานวิจัย 40 16 ตุลาคม 2562 24-25 ตุลาคม 2562 ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

9 หลักสูตร เครือข่ายผู้บริหารงานวิจัย รุ่นที่ 2 25 15 ตุลาคม 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน และ 25-29 พฤศจิกายน 2562 ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ