- A +

ขอเชิญร่วมงาน

การสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยด้านข้าว

หลักการและเหตุผล

คอบช. โดย วช. และ สวก. ได้กำหนดจัดสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมข้าวตลอดห่วงโซ่การผลิตได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์

วัน เวลา สถานที่

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ซี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

กำหนดการ

09.00–09.30 น.

กล่าวเปิดการสัมมนา

โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

09.30-10.00 น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอย่างครบวงจร

โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

10.00-10.30 น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางงานวิจัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาข้าวอย่างครบวงจร

โดย นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10.30-12.00 น.

การเสวนา เรื่อง การวิจัยเพื่อการผลิตข้าวครบวงจร

โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์ สถาบันคลังสมองของชาติ : ผู้ดำเนินรายการ
นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ กรมการข้าว
นางนิตยา รื่นสุข กรมการข้าว
นายสุกรรณ์ สังวรรณะ เกษตรปราดเปรื่อง
ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

13.00-15.00 น.

การเสวนา เรื่อง การพัฒนาการวิจัยสู่นวัตกรรมการแปรรูปข้าว

โดย รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย : ผู้ดำเนินรายการ
ศ.ดร.มาลิน อังสุรังษี บริษัท เอสแอนด์เจอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
นายวัชรพล บุญหลาย บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์ บริษัท โปรดักส์ พลัสอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด