ชง !! นิสิตทุน สวก. เป็นต้นแบบผลสำเร็จ ของ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์