สวก. จัดการประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนภาคการเกษตร ครั้งที่ 1/2563