สวก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่น ALRO 1” รุ่นที่ 2 มุ่งเกษตรกรสร้างเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยตนเอง