สวก. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง งานวิจัยกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 8