สวก. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการความร่วมมือ e-ASIA Joint Research Program