สวก. จัดประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ในการกำหนดทิศทางเพื่อขับเคลื่อน สวก. สู่การเป็นองค์กรที่สร้างสุดยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรของประเทศ